Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES5310113 La Vall (LIC)

KML >
 • Tipus
  C
 • Regió
  Menorca
 • Àrea
  3119
 • Latitud
  40 2 30
 • Longitud
  3 56 0
 • Altitud mínima
  0
 • Altitud màxima
  207
 • Altitud mitja
  0
 • Dates
 • Cumplimentació
  2000-07
 • Actualització
  2008-05
 • Proposta LIC
  2000-07
 • Designació LIC
  2006-07
 • Classificació ZEPA
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
  Tota aquesta superfície és de propietat privada, exceptuant la zona marítim-terrestre que és de domini públic
 • Documentació
  Aguilar. J.S. 1991. Atlas de las Aves Marinas de Baleares. CAIB-ICONA. Palma de
  Mallorca.
  Cardona, Ll., Juaneda, J. y De Pablos, F. 1998. Espais Naturals de Menorca.

  Institut Mmenorquí d'Estudis. Colecció Natura, 1. Mahón.

  Ruiz De Larramendi, A., Bascones, J. Bonet, J., Mayol, J. y Sargatal, J. 1992.
  Espacios Naturales Protegidos de España. Guías Periplo. Ed. Incafo. Madrid.
 • Característiques
  La zona inclou un tram costaner del N de Menorca i una àmplia zona de l'interior. És una zona de relleus suaus, exceptuant a la costa, on es troba el promontori de Muntanya Mala, pròxim a la Cala d'Algaiarens, que són els accidents més destacats. Tota la zona es troba en molt bon estat de conservació amb poques carreteres que permetin l'accés a la costa, que es troba restringit. Existeixen importants extensions de bosc i la vegetació arbustiva és notable pel seu bon desenvolupament i diversitat d'espècies. L'agricultura i la ramaderia tradicionals que es mantenen en la zona han creat un paisatge en mosaic molt fragmentat que alterna gran varietat d'hàbitats.
 • Qualitat
  La nidificació de l'Àguila peixatera, així com unes altres espècies de l'Anexe I de la Directiva 79/409/CEE va justificar la seva declaració com a ZEPA. La singularitat i extensió, així com l'excepcional estat de conservació d'alguns dels hàbitats motiven la seva declaració també com a LIC.
 • Vulnerabilitat
  El turisme masiu per terra i amb embarcacions d'esbarjo afecta a bona part de la zona a l'estiu. Les rapinyaires com la Milana real sofreixen el risc de colisió amb les esteses elèctriques i l'ús il·legal de verins.
 • Designació
  Tot aquest lloc és Àrea Natural d'Especial Interés segons la Llei 1/1991 del Parlament Balear. El Pla Territorial Insular de Menorca (aprovat en maig de 2003) consolida la fiugra d'ANEI, definint a més Àrees d'Alt Nivell de Protecció (alzinars, boscs de garriga, zones de protecció costanera, màquies d'aladerm, zones humides, illots, sistemes dunars, penya-segats, vegetació rupícola litoral, reserves marines i barrancs.

  Tota la illa de Menorca està declarada Reserva de la Biosfera pel Programa MaB de la UNESCO des de 1993