Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES0000542 Pla de Vilafranca

 • Tipus
  A
 • Regió
  Mallorca
 • Àrea
  1732.72
 • Latitud
  39.5474
 • Longitud
  3.1047
 • Altitud mínima
 • Altitud màxima
 • Altitud mitja
 • Dates
 • Cumplimentació
  2019-04
 • Actualització
  2019-10
 • Proposta LIC
 • Designació LIC
 • Classificació ZEPA
 • Proposta ZEC
  2019-01
 • Règim de propietat
 • Documentació
 • Característiques
  Se trata de uno de los llanos cerealísticos más singulares del Pla de Mallorca. Es un llano extenso con multitud de pequeñas parcelas mantenidas con cultivo de cereal diverso que forman un conjunto continuo con una extensión total de 1.732,72Ha. Es extremadamente importante para las especies de aves que necesitan de espacios abiertos y con vegetación herbácea, similar a la vegetación estacional de herbazales naturales. Aparecen algunos parches de vegetación natural como acebuchal, encinar y algo de pinar. Aparecen acequias de drenaje que atraviesan la zona y aportan la presencia de especies típicas de zonas húmedas.

  En la zona se han registrado 116 especies de aves, de las cuales 47 son reproductoras. La avifauna que se encuentra aquí presenta un componente de áreas abiertas y de aves fundamentalmente migratorias.

  La codorniz Coturnix coturnix cuenta en esta zona con la mejor población de Mallorca. Cuenta con densidades que multiplican por 10 las densidades de otras zona como Campos o Sa Pobla. Es una de las mejores zonas de reproducción de esta especie sometida a aprovechamiento cinegético.
 • Qualitat
  Zona de reproducción de aguilucho cenizo Circus pygargus en 2001, 2003 y 2004 . Se trata de una zona potencial de cría de esta especie y de aguilucho lagunero Circus aeruginosus. La zona debe gestionarse agrícolamente de manera adecuada para poder permitir que la cría de estas especies no se vea amenazada. Ambas especies están incluidas en el anexo I de la directiva aves, especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de aseguran su supervivencia y su reproducción en sus áreas de distribución.
  Es una zona de vital importancia para la alimentación y descanso de rapaces migrantes. No hay representatividad de este hábitat en las ZEPA de Baleares. Es una de las mejores áreas de Mallorca para especies de áreas abiertas con vegetación herbácea.
  En el año 2010 el GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) presentó una propuesta de nuevas ZEPA y esta estaba incluida en la misma: “Caracterizació de tres àrees importants per les aus de Mallorca: Maristany, Son Real i el Pla de l’Enzell”.
  Zona muy importante para aves esteparias algunas de ellas incluidas en el Anexo I de la directiva Aves como el alcaraván Burhinus oedicnemus, la cogujada montesina Galerida theklae y la terrera común Calandrella brachydactyla. Aunque no figura en el Anexo I de la directiva, estas zonas son vitales para la Alondra común Alauda arvensis, que tiene aquí elevados efectivos.
  Así mismo son zonas de campeo de milano real Milvus milvus, águila calzada Aquila pennata, halcón peregrino Falco peregrinus. Se trata de zonas de importancia para pequeños halcones insectívoros como el halcón de Eleonor Falco eleonorae (reproductor en Mallorca, frecuenta la zona para alimentarse), el cernícalo patirrojo Falco vespertinus o el cernícalo primilla Falco naumanni (estos dos últimos migrantes).
  Zonas de alimentación de otras rapaces migrantes como el milano real, milano negro Milvus migrans, aguilucho cenizo C. pygargus, aguilucho pálido C. cyaneus y aguilucho lagunero C. aeruginosus, cernícalo primilla Falco naumanni, cernícalo patirrojo Falco vespertinus y lechuza campestre Asio flammeus.
  Los llanos del Pla de Vilafranca son importantes para la migración de chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus y chorlito carambolo Eudromias morinellus.
  Otras especies que aprovechan el hábitat agrícola y/o se reproducen en el son el triguero Emberiza calandra, la codorniz Coturnix coturnix, la perdiz Alectoris rufa, cernícalo Falco tinnunculus, lechuza Tyto alba, vencejo Apus apus y buitrón Cisticola juncidis.

 • Vulnerabilitat
  La siega temprana es una amenaza para las aves esteparias que utilizan los hábitats agrícolas para encontrar alimento, cobijo y reproducirse. La utilización de grandes tractores y la siega nocturna puede ser también un factor de amenaza. El cambio de uso agrícola hacia residencial o el abandono del sistema de producción de cereal puede ser una amenaza para la supervivencia de las especies presentes y que ha motivado la declaración de la ZEPA. Otra amenaza puede ser el uso de técnicas de cultivo muy intensivas o de aplicación de herbicidas y plaguicidas sin ningún tipo de control. El cambio de cultivo de cereal, tradicional en la zona a cultivo de viña o olivo en espaldera puede suponer una amenaza de pérdida de hábitat y en algunas ocasiones el cultivo en espaldera ocasiona problemas de impactos de aves. El auge de las energías alternativas y renovables hace que la zona pueda verse amenazada por proyectos de instalación de parques fotovoltaicos, cosa que supone pérdida de hábitat por ocupación espacial de las infraestructuras e impacto paisajístico.
 • Designació
  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019 por el que se aprueban la declaración y la ampliación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB núm. 9 de 19 de enero de 2019)