Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

2250* Dunes litorals amb Juniperus spp

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

L’hàbitat genèric agrupa el conjunt de tipus de vegetació (màquia) especialitzada dels sistemes dunars i de la franja aerohalina dels penyals i talusos costaners, caracteritzats per la presència de savines i ginebrons (Juniperus spp.).
Els savinars i cadequers dunars típics corresponen a màquies litorals de vegades molt denses i impenetrables, amb una alçada d’uns 3 à 4 m, ocasionalment poden arribar als 5-6 m, amb una cobertura molt important que és conseqüència de la important ramificació que es produeix en la base dels seus peus. La estratificació és escassa, observant de vegades un estrat mig i/o un de baix (sovint brio-liquènic).
Als llocs més exposats al vent salí hi són presents importants anemomorfosis característiques d’aquesta màquia.
De vegades, aquest hàbitat apareix de forma fragmentada, formant illots, redols de pocs peus i, fins i tot, en forma de plantes aïllades.

Classificació fitosociològica i variabilitat

Els tipus de vegetació de màquies litorals amb Juniperus s’inclouen dins d’una classe fitosociològica:

Vegetació arbòria (boscos) o arbustiva (preboscos) mediterrània, sempreverda i escleròfila

Classe : Quercetea ilicis

Comunitats arbòries baixes o arbustives (bosquines), heliòfiles

Ordre : Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni

Comunitats litorales des dunes amb Juniperus

Aliança: Juniperion turbinatae

Associacions :
Rubio longiflorae-Juniperetum macrocarpae
Clematidi balearicae-Juniperetum turbinatae

Variabilitat geogràfica:

– variabilitat de les dunes amb aportacions d’arena vius lligat a les dunes de la badia d’Alcúdia: associació de rotgeta (Rubia peregrina subsp. longifolia) i ginebró de fruit gros (Juniperusoxycedrus subsp. macrocarpa) (Rubio longiflorae-Juniperetum macrocarpae);
– variabilitat de les dunes amb aportacions d’arena menors, i sovint més estabilitzades: associació de vidauba (Clematis cirrhosa var. balearica) i savina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) (Clematidi balearicae-Juniperetum turbinatae).

Espècies diagnòstiques

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Juniperus phoenicea subsp. turbinata, Anthyllis cytisoides, Asparagus acutifolius, Clematis cirrhosa var. balearica, Ephedra fragilis, Lonicera implexa, Myrtus communis, Phillyrea angustifolia, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Rubia peregrina subsp. longifolia, Smilax aspera, Asparagus horridus, Cistus albidus, Cistus clusii subsp. multiflorus, Cistus salvifolius, Clematis flammula, Erica multiflora, Halimium halimifolium, Helichrysum stoechas, Lotus cytisoides, Phillyrea media-rodriguezii, Rosmarinus officinalis, Ruscus aculeatus, Teucrium dunense, Thymelaea velutina.

Variabilitat i posssibles problemes d’interpretació

En raó de la seva localització exclusiva sobre arenes dunars, aquest tipus d’hàbitat no es pot confondre amb altres. Només, de vegades, amb altres savinars costaners que es desenvolupen sobre substrat substrats rocosos. En aquest cas es poden diferenciar pel tipus de vegetació de substitució.

Estat i recomenacions a la gestió

En raó a les forts condicionaments ecològics que són pròpies d’aquest hàbitat (exposició al vent salí, sequera i oligotròfia del substrat…), aquest hàbitat no mostra cap tipus d’evolució progressiva. Les seves etapes de substitució corresponen a diferents formes de matollars dunars (Halimionenion halimifolii). És una vegetació especialitzada edafoxeròfila (sovint de caràcter subprimari) de substrats arenosos dunars, en equilibri amb les condicions del medi.
Cal considera que als sistemes dunars meridionals de les Balears s’hi troben savinars que, per la seva maduresa, estructura i diversitat, s’inclouen dins de les mostres de màxima qualitat.
Des de una perspectiva general, cal considerar que aquest hàbitat només ocupa superfícies reduïdes; per altra banda, es pot considerar que està en fase de regressió (especialment per antics usos dom a font de fusta i, actualment, pels intensos usos turístics) i, també, que presenta una gran vulnerabilitat (p.e. els incendis provoquen la seva destrucció total).
La tala de savines i l’afavoriment del boscos de pi, ha estat una de les causes històriques de la desaparició d’aquest tipus d’hàbitat a diversos indrets (p.e. a zones de les dunes de Sa Ràpita). Les extraccions d’arena poden posar al descobert el sistema radicular de les savines o provocar un ensorrament massa important de la màquia dunar de Juniperus.

Amenaces potencials.

•   Aquest hàbitat està amenaçat per la destrucció dels medis dunars per rebliment o per descàrregues, per les extraccions d’arena, pel trànsit d’animals i persones, pels condicionaments turístics o portuaris, la urbanització…
•   L’erosió de la línia de costa constitueix també una amenaça potencial.

Recomanacions generals

•   Com a criteri general, cal considerar que la preservació dels savinars i dels cadequers només és possible assegurant paral·lelament en manteniment en bon estat de conservació els hàbitats més costaners de la duna (dunes movents, semifixades i fixades).
•   D’acord amb les pressions ecològiques de l’hàbitat es desitjable preconitzar la nointervenció.
•   Als llocs més freqüentats o en via d’erosió, s’ha d’organitzar el trànsit mitjançant la protecció de les zones sensibles i la canalització dels vianants
•   Protecció de les zones més degradades.
•   Experimentar tècniques de restauració d’aquest tipus d’hàbitat.