Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

8220 Pendents rocallosos silícis amb vegetació casmofítica

En general, la presència de roques silicatades riques en bases, juntament amb la manca de sòl I l’arides que se’n deriva, són els principals factors abiòtics que determinen l’existència d’aquest tipus de vegetació.

Espècies representatives: Anogramma leptophylla, Selaginella denticulata, Asplenium balearicum, Cosentinia vellea, Cheilanthes xx., hepàtiques, particularment dels gèneres Targionia i Riccia.

Comunitats que és poden reconèixer:
Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae
Comunitat amb Asplenium balearicum
Comunitat de Cosentinia i hepàtiques

Si es segueixen criteris estrictes aquest hàbitat només es podria trobar a determinades zones de Menorca septemtrional. Tot i això, com s’ha fet en altres territoris, es poden incloure els espais que es caracteritzen per presentar subtrats (sòls argilosos) sense carbonats, i en especial si permeten els desenvolupament de comunitats vegetals (de caràter neutròfil o lleugerament basòfils) similars a les considerades com a característiques (com és el cas, pe., de les del Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae que es desenvolupen sobre sols argilosos decarbonatats o sense carbonats actius).

8220-1 Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae

Gespa efímera (desapareix a les èpoques seques de l’any) que sovint es desenvolupa sobre escletxes o talusos terrosos a l’ombra de roques o arbusts, caracteritzada per la dominància de Selaginella denticulata i briòfits (molses).

Condicionants ecològics: Indrets terrosos ombrívols, amb substrats descarbonatatd en superficialment com silicatats. Zones termomediterrànias de subhumides a seques. Als territoris més secs (costaners) a àrees amb influència de boires o rosades.

Distribució: Totes les illes.

Estat de conservació i tendències evolutives observades : Vegetació efímera permanent, amb probable caràcter relíctic, que té el seu òptim a zones plujosas mediterrànies. Els incendis, les construccions costaneres i l’ampliació de camins i carreteres l’afecten seriosament.

Funcions ambientals: La espècie directriu és l’única d’aquest grupo de Pteridòits de les Balears, fet que determina el seu valor botànic.

Distribució.

MA, Me, PI. No és rara entre 300 i 800 m d’altitud, encara que també sovinteja, al llocs amb sòl argilosos vermells de les zones inferiors, a estacions humides a l’hivern on hi han rosades repetides (p.e. contrades marítimes de la Marina de Llucmajor).

Indicadors de l’estat de conservació: La proximitat a zones antropitzades sembla ser un caràcter de risc. Les representacions de llocs més naturals solen presentar una vitalitat major de l’espècie de més caràcter. L’estat vital I la cobertura de les poblacions d’aquesta espècie (Selaginella denticulata) pot ser el millor referent per establir l’estat de conservació.

Comunitat de Cosentinia i hepàtiques

Escletxes amples, terroses, amb sols argilosos sense carbonats o descarbonatats. Generalment en zones ombrívoles, sia per la orientació de les roques o per la profunditat de les escletxes.
Se presenta en territoris termomediterrànis semiàrids o secs.

Distribució: SW de Mallorca, Eivissa Molt local.

220-2 Com. amb Asplenium balearicum

Roques silicies o sense carbonats (escletxes i relleixos) de penyals costaners de zones amb bioclima thermo-Mediterràni. Estan cobertes principalment per comunitats de les alliances Polypodion cambrici, i Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae, sovint amb una notable presència de falgueres, algunes molt singulars, com Asplenium balearicum.

Distribució: Menorca. Localitzada.