Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

5110 Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion p.p.)

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

Són formacions arbustives (potencialment boscos) edafo-xeròfiles en què Buxus balearica és l’espècie més abundant. Es desenvolupen en àrees ventades dels pisos termo- i mesomediterrani amb ombroclima subhumit o sec. En rares ocasions, poden arribar a establir-se en estacions semiàrides, sempre que hi hagi algun tipus de compensació hídrica (com les boires) o úmbrica. Es troben en enclavaments amb abundants replans i fissures en zones de lapiaz en pendent.

Distribució

Actualment, les boixedes són pràcticament exclusives de la serra de Tramuntana. Es desenvolupen, sobre calcàries dolomítiques, als vessants i cims rocosos, cingles i barrancs dels pisos meso i termomediterrani, podent baixar fins a unes desenes de metres per sobre del mar, com succeeix en els voltants de la cala de Sant Vicenç de Pollença i a l’illa de Cabrera.

Classificació fitosociològica i variabilitat

Associacions:
Buxo balearicae-Genistetum majoricae
Aceri-Buxetum balearicae

Tot i que es tracta d’una vegetació relativament pobra, es pot reconèixer una certa variabilitat. En les condicions més favorables, aquesta formació pot arribar a una alçada superior als 3 m, amb una densitat notable. En els vessants pronunciats es troben les comunitats més estructurades, amb presència d’un estrat elevat de boix.

Espècies diagnòstiques

Buxus balearica, Cneorum tricoccon, Genista majorica, Phillyrea latifolia, Rubia peregrina ssp. longifolia, Ephedra fragilis, Euphorbia characias, Clematis cirrhosa var. balearica, Juniperus oxycedrus, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Rhamnus bourgaeanus, Rhamnus ludovici-salvatoris, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Asparagus albus, Asparagus horridus, Clematis cirrhosa var. balearica, Smilax aspera var. balearica, Cyclamen balearicum.

Estat i recomenacions a la gestió

Actualment, les bojedas de les Balears tenen un marcat caràcter relictual, en particular les termòfil-litorals que poden considerar restes de les que abans van haver d’estar més àmpliament distribuïdes en les illes. Aquest tret és comú a gairebé totes les poblacions mediterrànies europees (sud de la península Ibèrica, Sardenya) i asiàtiques (Anatòlia).