Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

2240 Dunes amb gespes de Brachypodietalia i de plantes anuals

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

El concepte d’aquest hàbitat es recolza essencialment en l’antic concepte de la Thero- Brachypodietea, que actualment es considera com un complex heterogeni de comunitats d’herbes altes vivaces i de comunitat terofítiques, fet que ha permès que s’hagi obert pas a interpretacions tipològiques diverses.
Les aproximacions més recents han permès diferenciar diversos tipus d’agrupacions, de les què només els següents es poden trobar als sistemes dunar de l’arxipèlag:
– vegetació d’herbes vivaces (sovint gramínies), més o manco altes, que es desenvolupen sobre sòls bàsics secs, una mica profons i amb bona capacitat de canvi. Tenen tendències nitròfiles i, sovint, la presència del fenàs reüll (Brachypodium retusum –ramosum-), en cobertures més o manco denses, contribueix o determina la seva fisiognomia graminoide.
⁃ vegetació d’herbes anuals xeròfiles de sòls oligotròfics calcaris (UE: 2230, dunes amb pradells dels Malcolmietalia).
La seva fisognomia està determinada per la presència del fenàs reüll (Brachypodium ramosum) o del pa eixut (Plantago albicans)
⁃ El primer forma prats, d’aspecte graminoides, de 10-30 cm d’altura, en el què s’integren alguns teròfits i camèfits. Sovint creixen als clars de les formacions arbustives o boscoses (màquies, matollars o pinars) amb les que solen formar mosaic.
⁃ Les segones solen formar rodals amb predominància de les motes baixes i blanques de pa eixut, espècie fortament al·lelopàtica que dificulta molt el desenvolupament d’altres espècies. Generalment predomina a les vores de camins, llocs transitats i pasturats.

Classificació fitosociològica i variabilitat

Classe Thero-Brachypodietea (Lygeo-Stipetea)

Ordre Lygeo-Stipetalia

Aliança Thero-Brachypodion ramosi

Associació Hypochoerido achyrophorae-Brachypodietum ramosi

Aliança Stipion parviflorae

Associació: Salvio verbenacae-Plantaginetum albicantis

Espècies diagnòstiques

Asphodelus fistulosus, Brachypodium retusum, Centaurea aspera, Convolvulus althaeoides, Evax pygmaea, Hypochoeris achyrophorus, Medicago polymorpha, Ophrys spp., Plantago albicans, Salvia verbenaca, Scabiosa atropurpurea, Trifolium scabrum.

Variabilitat i posssibles problemes d’interpretació

L’originalitat que li proporcionen el fenàs reüll i el pa eixut a aquets tipus de pastures fa que no puguin ser confosos amb altres tipus de formacions.

Estat i recomenacions a la gestió

En absència de pertorbacions (incendis, pastura, desbrossaments), s‘enriqueix progressivament en camèfits i es formen comunitats de diversitat més baixa però més estables. Més endavant són envaïts per les espècies dels matollars o d’algunes espècies de les màquies que, després, mitjançant la creació d’un microclima desfavorable a les espècies fotòfiles i un enriquiment dels sòls en elements nutritius, fan que s’afavoreixi el desenvolupament d’altres espècies arbustives i, fins i tot, dels boscos (conjunts preforestals).
Els incendis afavoreixen el desenvolupament de les pastures en detriment de les formacions arbustives. La repetició amb una periodicitat curta d’aquesta pertorbació pot conduir a la constitució de fàcies denses, pauci-específiques, de fenàs reüll.
Les formes dunars són menys diverses encara presenten una notable riquesa orchidològica, especialment les dels indrets més humits, sovint en contacte o properes a les depressions dunars.
Manteniment de l’estructura en mosaic dins dels matollars, pinars i màquies.
L’origen i el manteniment de l’hàbitat està lligat a l’acció repetida de pertorbacions diverses (pastura, desbrossaments i fins i tot incendis) que afavoreixen el manteniment obert del medi; l’absència d’aquestes pertorbacions permet la recolonització natural mitjançant llenyoses: matolls, arbusts i, a la fi, arbres.
Una repetició massa freqüent dels incendis afavoreix el desenvolupament del fenàs a expenses d’altres espècies vegetals. Aquest fet determina una disminució de la diversitat de la flora i, indirectament, una disminució del seu interès pastoral.
L’hàbitat està amenaçat per la urbanització del litoral (construccions, camps de golf, etc.).
En el marc de la prevenció d’incendis forestals, hi ha risc de destrucció de l’hàbitat per la utilització de productes fitotòxics a les voreres dels vials.
En una concepció global, la vegetació pròpia d’aquest hàbitat presenta una estructura determinada per la presència del fenàs reüll, que constitueix una font de pastura mediocre, millorada per la presència d’hàbitats en mosaic que inclouen pastures anuals i espècies vegetals dels matollars (garriga). Els diferents integrants del mosaic ofereixen una amplitud interessant de recursos, explotables al llarg de d’any: pastura de tardor, d’hivern sobre l’estrat base de fenàs, pastura de primavera en el moment de desenvolupament de les anuals.
Malgrat tot, la raresa de les formes dunars només permet la pastura del animals salvatges.

Amenaces potencials

•   Colonització creixent de les llenyoses baixes (camèfits) i arbusts.
•   Urbanització i risc d’invasió per xenòfits.
•   Risc de destrucció per la utilització d’herbicides o de nanificants (prevenció d’incendis, tractament de vies de comunicació, etc.).

Formes de gestió que es recomanen

•   S’han de prendre mesures de gestió amb la finalitat de controlar el tancament arbustiu i mantenir la riquesa del medi per una estructura en mosaic de l’hàbitat.
•   A les pastures obertes, poc colonitzades per llenyoses baixes, un desbrossament mecànic combinat amb una pastura natural poden ser suficients per a lluitar contra la invasió de les llenyoses baixes; es pot analitzar la possibilitat de desenvolupar aquestes pastures als parcs i camins.