Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

1410 Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

L’hàbitat agrupa el conjunt de pastures i jonqueres vivaces salines mediterrànies denses, generalment altes, fins d’un metre i mig d’alçada. Les integren espècies perennes, junciformes halòfites, adaptades a la salinitat edàfica i als llargs períodes d’inundació del sòl.
S’instal·len sobre sòls permeables o llimosos amb fang orgànic, amb nivells d’humitat i salinitat variables. Sovint precipiten sals poc solubles (sulfats i carbonats) al voltant de les motes i arrels. A les Balears, és present a les marjals i salobrars litorals. En determinats llocs, aquesta vegetació ha estat sotmesa a una pastura extensiva i a dessecació.
Els factors abiòtics que més condicionen la seva presència són: d’una banda, l’existència de capes d’aigua més o manco estancada, poc profundes i el seu contingut en sals i, de l’altra, el tipus de substrat. Viuen en aigües que es comporten com mesohalines, almenys una part de l’any.
Distribució.

Classificació fitosociològica i variabilitat

= Vegetació herbàcia amb dominància d’hemicriptòfits dels prats salins o salabrosos

Juncetea maritimi

Comunitats de sòls de humits a periòdicament inundats

Juncetalia maritimi

Juncion maritimi

Associacions

Elymo elongati-Juncetum maritimi Alcaraz, Garre, Peinado & Martínez-Parras 1986
Spartino versicolori-Juncetum maritimi
Juncetum maritimo-subulati Alcaraz 1984 corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991
Holoschoenetum romani Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

= Jonqueres marítimes salabroses, de sòls molt humits

Plantaginion crassifoliae

Associacions
Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

En funció de criteris ecològics i estructurals, l’hàbitat genèric declina en tres hàbitats elementals:

+ Jonqueres de Juncus maritimus,J. acutus I J. subulatus de sòls poc salins, llargament inundats.
+ Prats baixos, amb Carex divisa, Carex extensa, … de sòls salabrosos humits.
+ Prats dominats per plantes carnoses o junciformes , de sòls salins, generalment arenosos i poc humits (Plantaginion crassifoliae).

A les zones més seques, sovint en sòls arenosos, és freqüent que J. acutus passi a ser l’espècie predominant. En general, als sòl argilosos, poc nitrogenats, predomina J. maritimus.
En les zones pròximes a surgències d’aigua (ullals) per les que, de forma més o menys esporàdica, flueixen i circulen aigües menys salines, Juncus subulatus passa a ser predominant (Juncetum maritimo-subulati). Aquesta comunitat es pot presentar en forma lineal o circular, vorejant els corrents aigua, envoltada per comunitats de Juncus maritimus (Elymo elongati-Juncetum maritimi). En substrats una mica rocosos, en zones pròximes a les surgències, poden presentar poblacions de Cyperus distachyos, que marquen el trànsit ecològic cap al Cyperetum distachyi. Cap a les zones més seques és freqüent l’entrada d’espècies amb òptim en altres comunitats vegetals del saladar Jonqueres denses, generalment altes, fins d’un metre i mig d’alçada. Les integren espècies perennes, junciformes halòfites, adaptades a la salinitat edàfica i als llargs períodes d’inundació del sòl. Segons el grau de salinitat, la textura del sòl i la durada del període d’inundació, tenen composició diversa; en general, són més riques com menys llargament inundat i menys salí sigui el terreny.

Holoschoenetum romani

Descripció i estructura.

Els dos condicionants ecològics bàsics són la salinitat i els sòls arenosos.

– Jonqueres de Juncus spp. (J. maritimus, J. acutus i J. subulatus) de sòls poc salins, de humits a llargament inundats. (Mediterranean tall rush saltmarshes)

Jonqueres generalment denses i elevades, dominades per Juncus acutus i en, menor mesura, per Scirpoides holoschoenus var. romanus (aquesta varietat es diferencia de la típica per ser
les plantes més petites i perquè les inflorescències només estan formades per un o pocs glomèruls, de fins a5 cm de diàmetre,i per desenvolupar-se en sòls arenosos).
Presenta un aspecte determinat per les motes verdes i denses de les tiges dels joncs, i per la forma cespitosa de creixement dels rizomes. Altres espècies comuns són Sporobolus pungens i Inula crithmoides, indicadores de sòls arenosos i de salinitat, respectivament.
Quan a la primavera es seca el sòl, en les clarianes entre els joncs es desenvolupa una pastura de caràcter halòfil (Polypogono maritimi-Centaurietum spicati) a la que destaca la presència,  sovint abundant, de Centaurium spicatum. Als llocs menys hidromòrfics pot dominar Scirpoides holoschoenus var.romanus.
En territoris termomediterranis càlids, en entorns arenosos litorals plans rics en carbonats i afectats per un freàtic salí, ocupen depressions poc profundes, situant-se per sobre dels matolls halòfils i per sota de les jonqueres del Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae.
El conjunt d’hàbitats: Schoeno-Plantaginetum crassifoliae / Holoschoenetum romani / Polypogono-Centaurietum spicati conforma, malgrat la seva escassa extensió, una seqüència
d’agrupacions molt característica.

– Prats baixos, amb Carex (divisa, extensa) de sòls salabrosos humits (Mediterranean short rush, sedge, barley and clover).

Herbassars densos, en forma de prat graminoide o el d’una jonquera baixa, de fins a mig metre d’alçària, de desenvolupament primaveral i estival. La concentració de sals i la durada del període d’inundació condicionen el predomini de diferents espècies.

– Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia) o junciformes (Schoenus nigricans, Juncus acutus), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits.

Hàbitat dominat florísticament i fisiognòmica pels joncs o per plantaginàcies. Presenta un aspecte de prat tolerant a la sal, formada per camèfits junciformes i/o per plantes rosulades i suculentes sobre sols arenoso-gravosos, humits a l’hivern i sovint secs a l’estiu, que es localitza en la vora interior dels sistemes de sistemes dunars (rereduna), i a zona de transició amb les formacions llacunars salabroses o salines. En les fàcies més higròfiles de la comunitat poden aparèixer diverses herbes en els clars que deixen els joncs, destacant Sonchus maritimus, Cyperus distachyos, Samolus valerandioEquisetum ramosissimum. En les menys higròfiles és comú que es desenvolupin geòfits i teròfits.
En superfícies arenoses planes, possiblement més seques, sol predominar Plantago crassifolia, mentre que en zones amb una mica més de pendent Schoenus nigricans sol ser més abundant. En les depressions més humides ocupades pel Holoschoenetum romani poden ser habituals formes de trànsit entre les dues comunitats. En aquestes situacions s’han considerat com a discriminants Schoenus nigricans i Plantago crassifolia, per a la seva adjudicació al present hàbitat.

Espècies habituals

– De jonqueres de Juncus spp. (J. maritimus, J. acutus i J. subulatus) de sòls poc salins, de humits a llargament inundats. (Mediterranean tall rush saltmarshes): Juncus acutus, Juncus maritimus, Carex extensa, Inula crithmoides (=Limbarda crithmoides), Atriplex prostrata, Aster tripolium, Scirpus maritimus, Sonchus maritimus, Phragmites australis.

– Dels prats baixos, amb Carex (divisa, extensa) de sòls salabrosos humits.(Mediterranean short rush, sedge, barley and clover): Carex divisa, Juncus acutus, Bupleurum tenuissimum, Plantago crassifolia, Juncus maritimus, Melilotus siculus, Carex extensa, Centaurium tenuiflorum, Hordeum marinum, Parapholis filiformis, Polypogon maritimus, *Linum maritimum, Triglochin spp.,Limonium algarvense.

-Dels prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia) o junciformes (Schoenus nigricans, Juncus acutus), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits: Plantago crassifolia, Schoenus nigricans, Centaurium tenuiflorum, Anacamptis robusta, Orchis coriophora subsp. fragrans, Plantago coronopus, Blackstonia imperfoliata.