Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

2260 Dunes amb vegetació esclerofil·la de Cisto-Lavanduletalia

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

Aquest hàbitat es desenvolupa a les dunes actuals o fòssils, sobre sòl arenosos, sovint de color una mica ocre, comuns als clars del savinars i pinars. La insolació, la sequera estival i la oligotròfia dels sòl afavoreix que no siguin desplaçats per altres tipus de vegetació, i per tant la seva proliferació. També, ho fa el foc que determina la seva expansió brusca de determinades variants, especialment dels estepars.
Són matollars d’alçada i densitat diverses, d’estepars o brolles relativament altes (1,50 m) i denses, subobertes, fins a timonedes baixes (0,3 m). Desprès dels incendis les estepes dominen fisiognòmicament i a indrets com les dunes d’Alcúdia, Halimium halimifolium, que presenta una floració groga massiva, fa que siguin molt espectaculars al juny. També, en un funcionament sense foc la coloració de la floració, especialment primaveral, és un del caràcter més notables d’aquest hàbitat.
Quan les màquies o el pinars predominen a les dunes, aquest hàbitat es desenvolupa al clars i a les vores dels arbusts.
Distribució

Classificació fitosociològica i variabilitat

Aliança : Rosmarinion officinalis

Subaliança : Halimionenion halimifolii

Associacions:
Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felicis
Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felicis facies helichrysum stoechas
Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae
Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae subass. halimietosum halimifolii
Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae

Variabilitats d’ordre ecològic i geogràfic:

– variabilitat relacionada amb dunes recents de les badies d’Alcúdia i Palma: Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae subass. halimietosum halimifolii i Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae (respectivament).
– variabilitat relacionada dunes recents i fòssils del sud de Mallorca: Teucrio dunensis- Helianthemetum capitis-felicis
– variabilitat relacionada amb les terrasses d’arena grossa (tirrenianes i posteriors) de la badia de Palma: Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae

Espècies diagnòstiques

Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Cistus clusii subsp. multiflorus, Cistus salvifolius, Dorycnium pentaphyllum, Erica multiflora, Fumana laevipes, Fumana thymifolia, Halimium halimifolium, Helianthemum caput-felis, Helianthemum origanifolium var. serrae, Helichrysum stoechas, Micromeria microphylla, Rosmarinus officinalis ssp.palaui, Sedum sediforme, Teucrium dunense, Teucrium murcicum, Thymbra capitata, Thymelaea velutina, Viola arborescens, Asparagus horridus, Daphne gnidium, Juniperus phoenicea subsp. turbinata, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus.

Possibles problemes d’interpretació

No es pot confondre amb cap altre tipus d’hàbitat. Malgrat tot, de vegades existeixen dificultats per definir els seus límits a les zones on es solapen els típic sòl arenosos amb altres amb més argiles. La presència/absència d’algunes espècies (com Cistus monspeliensis) pot ajudar a la seva definició.

Estat i recomenacions a la gestió

Aquest hàbitat mostra un caràcter pioner que colonitza zones obertes de les dunes estabilitzades.
En raó dels forts condicionaments ecològics a que està sotmès (sòls arenós, sequera), aquest hàbitat només mostra una dinàmica que deriva cap a un estadi forestal més desenvolupat (savinars, cadequers o pinars). Correspon a una vegetació que pot actuar com permanent especialitzada, que sovint presenta un caràcter subprimari, en equilibri amb les condicions del medi, o com substitució o trànsit cap a les màquies o pinars dunars.
Encara que és un fet ocasional, la dinàmica dels incendis té una influència molt important en el seu desenvolupament.
Aquest hàbitat està en regressió, especialment als llocs més freqüentats o calcigats (vianants, cavalls).
La destrucció dels hàbitats dunars, especialment extraccions d’arena, sovint seguida de descàrrega de deixalles o rebliments i les construccions han estat les causes principal de la delma o desaparició de moltes mostres (en particular les de les dunes fòssils del Coll d’en Rabassa-. També constitueixen causes importants d’aquest fet els condicionaments turístics,
la urbanització litoral…

Amenaces:

L’hàbitat és sensible al calcigament que es deriva de la sobrefreqüentació i al tancament de la vegetació (pel seu caràcter heliòfil) que esdevé del desenvolupament de arbusts grans i d’arbres.

Formes de gestió que es recomanen

•  Com a mesura preferent, és desitjable preconitzar la no-intervenció.
•  Als llocs més freqüentats s’ha d’organitzar el trànsit mitjançant la protecció de les zones sensibles i la canalització dels vianants
•  Obtenció de de dades relatives a aquest hàbitat als sistemes dunars de Menorca i de les Pitiüses (en particulars de Formentera).
•  Analitzar la dinàmica evolutiva. Avaluar la riquesa faunística d’aquest hàbitat i la seva relació amb la composició florística i fenologia.