Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES0000231 Dels Alocs a Fornells (LIC, ZEPA)

KML >
 • Tipus
  C
 • Regió
  Menorca
 • Àrea
  2682
 • Latitud
  40 3 30 N
 • Longitud
  4 4 20 E
 • Altitud mínima
  0
 • Altitud màxima
  143
 • Altitud mitja
  0
 • Dates
 • Cumplimentació
  2000-07
 • Actualització
  2008-05
 • Proposta LIC
  2000-07
 • Designació LIC
  2006-07
 • Classificació ZEPA
  2006-03
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
  Tota aquesta superfície és de propietat privada excepte la zona marítimo-terrestre que és de domini públic.
 • Documentació
 • Característiques
  Tram de la costa N de Menorca que es caracteritza per presentar un relleu amb suaus ondulacions, salvo en el Cap de Cavalleria, on trobem penya-segats importants formats per roques calcàries del secundari. L'àrea inclou bona part de l'interior, que presenta un paisatge en el qual alternen els cultius de secà amb àrees de garriga i boscos. Tram de la costa N de Menorca que inclou el cap més la N de la illa. La costa està constituïda per materials paleozoics d'escassa altitud. A l'extrem N, el Cap de Cavalleria és una península elevada envoltada per penya-segats costaners i petites cales i illots constituïts per materials calcaris del Triàsic i alguns afloraments de roques silíciques del Paleozoic. Existeixen diverses cales amb zones dunars molt bé conservades. La resta del paisatge és un mosaic que alterna zones agrícoles i ramaderes amb boscos i vegetació arbustiva molt desenvolupada de l'associació Prasio-Oleetum. L'àrea es troba en bon estat de conservació.
 • Qualitat
  Hi nidifica almenys una parella d'Àguila peixatera i existeixen importants poblacions nidificants d'espècies incloses en l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE. A més existeixen en la zona diversos hàbitats prioritaris.
 • Vulnerabilitat
  La zona pateix un excés de pasturatge en algunes zones costaneres on la vegetació és de per si mateix escassa, el trànsit de visitants i embarcacions d'esbarjo és molt important a l'estiu i es produeix en zones pròximes als llocs de nidificació de l'Àguila peixatera.
 • Designació
  Tot aquest lloc és Àrea Natural d'Especial Interès segons la Llei 1/1991 del Parlament Balear. El Pla Territorial Insular de Menorca (aprovat al maig de 2003) consolida la figura de ANEI, definint a més Àrees d'Alt Nivell de Protecció (alzinars, garrigues d’ullastrar, zones de protecció costanera, garrigues d’aladern, zones humides, illots, sistemes dunars, penya-segats, vegetació rupícola litoral, reserves marines i barrancs. Tota la illa de Menorca està declarada Reserva de la Biosfera pel programa MaB de la UNESCO des de 1993.