Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

3290 Rius mediterranis de cabdal intermitent del Paspalo- agrostidion

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

Rius mediterranis de cabal intermitent amb vegetació de comunitats del Paspalo-Agrostion.
Són gespes o herbassars eutròfics i higròfils. Els sòl que colonitzen són rics en material orgànica, estan ben mineralitzats i poden inundar-se, o inclús quedar submergits, part de l’any per aigües dolces o salabroses.
L’hàbitat es pot trobar en la cadena de contacte amb la vegetació hídrica d’aigües amb poc moviment (3150″ Llacs eutròfics naturals amb vegetació del MagnopotamionHydrocharition“) i amb les comunitats boscoses de ribera. Algunes de les comunitats estan molt afavorides per certes activitats antròpiques (pe. depuradores, reg). Aquesta influència antròpica també afavoreix que sigui un hàbitat on troben lloc diverses espècies al·lòctones com són Cotula coronopifolia, Lippia nodiflora, Panicum repens o Paspalum spp. (Sudamèrica)

Classificació fitosociològica i variabilitat

Les comunitats vegetals d’aquest hàbitat s’inclouen dins de l’aliança Paspalo-Agrostion verticillati Br.-Bl. en Br.-Bl., Roussine i Nègre, 1952 (sinònim de Paspalo-Polypogonion viridis
Br.-Bl. en Br.-Bl., Roussine i Nègre 1952).

Paspalo-Agrostion verticillati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Negrè 1952

Cyperetum distachyi O. Bolòs & Molinier 1984
Lippio nodiflorae-Panicetum repentis O. Bolòs 1957
Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Astero squamati-Panicetum repentis Martínez-Parras & Peinado 1993
Com. de Cotula coronopifolia

Espècies diagnòstiques

Agrostis stolonifera, Cyperus distachyos, Lippia nodiflora, Lythrum junceum, Panicum repens, Paspalum dilatatum, Paspalum paspalodes, Paspalum vaginatum, Polypogon viridisAster squamatus, Cynodon dactylon, Prunella vulgaris.

Estat i recomenacions a la gestió

L’hàbitat es pot reconèixer per la reducció del flux que esdevé en corrents intermitents front a les formacions mediterrànies de cabal permanent de l’hàbitat 3280.
Com s’indica en el manual de França, les espècies que figuren com a característiques en el Manual d’Interpretació dels hàbitats estan en contradicció amb el caràcter temporal de la via aquàtica i són similars als indicats per l’hàbitat 3260 (Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment surant –Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion-).