Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

Participació

Finalitzat el procés de participació de la segona fase dels esborranys dels Plans de gestió Natura 2000 i analitzades totes les aportacions tant directament dels tallers de participació com a través dels mitjans electrònics, s’han elaborat dos informes en què es recullen la valoració de totes les participacions i la resposta tècnica sobre si s’han incorporades en els documents dels plans o en cas contrari l’explicació de la no incorporació.

Properament s’inciarà  el període de informació pública on els interessats podran fer les al·legacions que considerin pertinents sobre els nous esborranys dels plans de gestió Natura 2000 següents: Costa sud de Mallorca, ZEPA de Mallorca, Barranc i puigs de Mallorca, Costa de Llevant de Mallorca, Badies del Nord de Mallorca, Costa est de Menorca, Costa sud de Menorca, Costa Nord de Menorca, ZEPA interiors de Menorca, l’illa de l’Aire, Nord d’Eivissa, Illots del Llevant d’Eivissa, Serra Grossa, Formentera

 

RESULTATS DEL PROCES DE PARTICIPACIÓ DELS TALLERS DELS PLANS DE GESTIÓ NATURA 2000 (2a FASE)

* Document resultant del tallers corresponents a:
MALLORCA (ESPAIS TERRESTRES I MARÍTIM-TERRESTRES) – 17 de Novembre de 2014
FORMENTERA – 24 de Novembre de 2014
EIVISSA – 25 de Novembre de 2014

INFORME PARTICIPACIÓ PÚBLICA NATURA 2000 (Ma/For/Eiv)
Annex: Participació

* Document resultant del tallers corresponents a:
MALLORCA (ZONAS MARINES) – 26 de Novembre de 2014
MENORCA – 27 de Novembre de 2014

INFORME_PARTICIPACIÓ_PÚBLICA NATURA 2000 (MaMa/Me)
Annex: Aportacions_On-line
Annex: Aportacions tallers

Per a qualsevol qüestió contacti amb nosaltres:
Teléfono 900 151 617 (Punto de Información Ambiental)