Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia (LIC)

KML >
 • Tipus
  R
 • Regió
  Mallorca
 • Àrea
  30752.6
 • Latitud
  39 50 18 N
 • Longitud
  3 12 22 E
 • Altitud mínima
  -80
 • Altitud màxima
  0
 • Altitud mitja
  0
 • Dates
 • Cumplimentació
  1997-12
 • Actualització
  2008-05
 • Proposta LIC
  2000-07
 • Designació LIC
  2006-07
 • Classificació ZEPA
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
  Tan sol dos illots, dels tres que constitueixen l’única part terrestre d'aquest lloc, són de propietat privada. Són l'illot de Formentor, de 117.500 m2, i l'illot d’Aucanada, de 22.500 m2. El tercer illot, el de la Victòria, de 2.500 m2, és de domini públic. Tots aquests illots es troben afectats per la zona de domini marítimo-terrestre d'acord amb la Llei de Costes.

  La resta del lloc són aigües jurisdiccionals espanyoles sota la tutela de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Documentació
 • Característiques
  Zona marina que abasta tot l’espai comprès entre una línia traçada des del Cap de Formentor al Cap Farrutx i la costa. Inclou fons d'escassa profunditat que formen part de la plataforma que uneix Mallorca i Menorca.
 • Qualitat
  Els fons de Posidònia són molt extensos i es troben en diversos graus de conservació, segons la seva situació pel que fa als ports i zones de fondeig. Les aigües d'aquestes dues badies són una important zona d'alimentació per a la Baldritja Balear i altres aus marines prioritàries.
 • Vulnerabilitat
  Aquest lloc, encara que es troba en un estat de conservació relativament bo, es veu afectat per diversos factors. En primer lloc cal destacar l'activitat pesquera, especialment la pesca d'arrossegament, i en segon lloc pel tràfic marítim, tant comercial com turístic i esportiu. La presència de la central tèrmica d'es Murterar, provoca un determinat tipus de contaminació, si bé localitzat, en una zona de la badia de Alcudia.

  La presència d'un port important per al tràfic comercial, com és el port de Alcudia i la de diversos ports esportius, com els del Port de Pollença, Port de Alcudia, Són Serra de Marina i Colònia de Sant Pere, faciliten la presència d'un important contingent d'embarcacions esportives i d'embarcacions de pesca litoral.

  Els tres illots inclosos en aquest lloc, els quals són medis molt vulnerables, es troben protegits pels plans generals d'ordenació dels seus respectius municipis.

  Especialment la badia de Alcudia ha servit, en diverses ocasions, per a efectuar maniobres navals en la qual participen vaixells de diverses nacions, sense que se sàpiga la incidència que això pot tenir sobre la flora i fauna del lloc.
 • Designació
  El lloc no es troba emparat per cap figura de protecció regional o nacional. Atès que el 99% de la superfície són aigües territorials incloses en l'interior d’ambdues badies, tan sols es veuen afectades pel tràfic marítim comercial, per usos nàutics recreatius i per les activitats pesqueres artesanes i d'arrossegament. També s'han realitzat maniobres navals en l'interior d'aquestes aigües.

  Els tres illots inclosos en el lloc estan protegits a nivell urbanístic pels plans generals d'ordenació dels seus respectius municipis i per la Llei de Costes.