Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES0000546 Sa Costera- Es Binis

 • Tipus
  A
 • Regió
  Mallorca
 • Àrea
  987.78
 • Latitud
  39.8209
 • Longitud
  2.77
 • Altitud mínima
 • Altitud màxima
 • Altitud mitja
 • Dates
 • Cumplimentació
  2019-04
 • Actualització
  2019-10
 • Proposta LIC
 • Designació LIC
 • Classificació ZEPA
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
 • Documentació
 • Característiques
  Su extensión es de aproximadamente 987,62 Ha.
  Laderas de la vertiente noroeste del sector central de la Serra de Tramuntana, desde la cota 900m al mar, con cobertura vegetal forestal, incluyendo zacatales de carcera Ampelodesmos mauritanica y pinares mediterráneos de pino blanco (Pinus halepensis). Los hábitats incluidos según la cartografía oficial son:
  Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae (5330)
  Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae (9340)
  Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae (5330/9320/9540)
  Cyclamini balearici-Quercetum ilicis (9340)
 • Qualitat
  En los últimos años, se han establecido en la zona varias parejas reproductoras de Buitre negro Aegypius monachus. La necesidad de asegurar la integridad y tranquilidad de las zonas de cría aconseja ampliar la ZEPA para cubrir el valle y las laderas, de forma que se cubra el vacío que quedaba entre la ZEPA Cimals de la Serra (ES 5310027) y la que es objeto de ampliación. La mayor parte de la superficie que se protege está calificada como LIC (ES5310087 y ES5310087); Águila de Bonelli Aquila fasciata: Presencia frecuente y probabilidad de asentamiento futuro;
  Halcón de Eleonor Falco eleonorae: Zona de alimentación, estival, presencia frecuente;


  Gaviota de Audouin Ichtiaetus audouinii: Presencia cotidiana en la costa, especialmente en época estival;
  Águila pescadora Pandion haliaetus. Presencia muy frecuente. Hay indicios de la existencia de un antiguo nido hace décadas en la zona más septentrional de la ZEPA propuesta. Hábitat muy favorable;
  Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis desmarestii: Presencia continua, puede producirse nidificación local;
  Pardela balear Puffinus mauretanicus: La especie es cotidiana desde octubre a Junio en las aguas inmediatas. No puede descartarse la nidificación actual o futura en la zona, aunque no se ha podido comprobar.
 • Vulnerabilitat
  Las amenazas potenciales son las molestias directas sobre especies para las cuales se ha declarado el espacio (cormorán moñudo, gaviota de audouin, buitre negro y águila pescadora). Molestias directas en zonas de descanso o nidificación, principalmente por la presencia de embarcaciones y su tránsito. En algunas especies como el águila pescadora o el buitre negro, la presencia de excursionistas en zonas próximas a nidos puede llevar al fracaso de puestas o incubación. Las molestias a la nidificación de halcón de Eleonora son menores, pero pueden suponer, y ya suponen, su desaparición en algunas zonas de más fácil acceso. La cobertura de vegetación forestal de pinares y zacatales está amenazada por los incendios forestales que pueden ser fortuitos o intencionados (también los hay de origen natual). Una presión sobre los sistemas forestales es el sobrepastoreo o la deforestación provocada por la cabra doméstica asilvestrada. La sobrefrecuentación de la montaña por parte de excursionistas puede comprometer el asentamiento de algún nuevo territorio de águila de Bonelli o del águila pescadora, o crear molestias en caso de que se establezca. No hay constancia de localidades de nidificación de pardela balear, pero la frecuentación de la costa y localidades con cuevas puede comprometer su asentamiento.
 • Designació
  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019 por el que se aprueban la declaración y la ampliación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB núm. 9 de 19 de enero de 2019)