Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES0000545 Massís de Randa

 • Tipus
  A
 • Regió
  Mallorca
 • Àrea
  2142.06
 • Latitud
  39.5172
 • Longitud
  2.9599
 • Altitud mínima
 • Altitud màxima
 • Altitud mitja
 • Dates
 • Cumplimentació
  2019-04
 • Actualització
  2019-10
 • Proposta LIC
 • Designació LIC
 • Classificació ZEPA
  2019-04
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
 • Documentació
 • Característiques
  Se trata de un macizo montañoso de 2.142,06Ha de pendientes suaves, pero con alguna cornisa volada. El macizo cuenta con un Puig o pico principal, el Puig de Randa o de Cura, que llega a los 543 metros de altura. La mayor parte de la montaña está vegetada pero en los últimos años ha sufrido diversos incendios, el más el que afectó la zona en 2011, cambiando de forma importante a su fisionomía.
  Los hábitats incluidos según la cartografia oficial son:
  - Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae (5330/9320/9540)
  - Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae (411522 Atlas de Hábitats)
  - Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici (5330)

  Hypochoerido-Brachypodietum retusi (6220)
  Brachypodietum phoenicoidis (521412 Atlas de Hábitats)
 • Qualitat
  El águila de Bonelli Aquila fasciata nidifica en esta zona y la recorre con frecuencia en búsqueda de alimento. Las proximidades de Randa son campos de cultivo alternados de zonas forestales donde la especie puede encontrar presas.
  La zona es excelente para la reproducción del milano real Milvus milvus. En estos territorios se encuentran lugares idóneos para el campeo y la nidificación de esta especie. En el interior de la ZEPA propuesta hay 2 nidos y otro en las proximidades en la Serra de sa Mesquida (Es Moreis).
  Importante también para aves rupícolas como el halcón peregrino (Anexo I directiva aves), y también para avión roquero, roquero solitario y cernícalo.
  Lugar de reproducción segura y hábitat adecuado para la especie endémica Curruca balear Sylvia balearica (Anexo I directiva).
  En esta zona se da la reproducción de especies de pequeños paseriformes como la curruca cabecinegra Sylvia melanocephala, la curruca capirotada Sylvia atricapilla y el ruiseñor Luscinia megarhynchos. El avión roquero Hirundo rupestris y el roquero solitario Monticola solitarius encuentran también en sus paredes verticales lugar adecuado para su nidificación.
 • Vulnerabilitat
  Las amenazas potenciales son las molestias directas sobre especies para las cuales se ha declarado el espacio. Molestias directas en zonas de descanso o nidificación. La cobertura de vegetación forestal de pinares está amenazada por los incendios forestales que pueden ser fortuitos o intencionados (también los hay de origen natural), que han sido recurrentes en la zona. La sobrefrecuentación de la montaña por parte de excursionistas puede comprometer en algún punto concreto el asentamiento de algún nuevo territorio de águila de Bonelli o de milano, o crear molestias en caso de que se establezca. Los trabajos forestales no supervisados o autorizados sin tener en cuenta zonas de nidificación pueden ser dañinos para algunas especies de rapaces. El cambio de uso de algunas parcelas agrícolas incluidas en la ZEPA puede tener efectos negativos. La caza furtiva o persecución directa sobre rapaces puede tener efecto negativo. La electrocución en torres eléctricas de media tensión
 • Designació
  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019 por el que se aprueban la declaración y la ampliación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB núm. 9 de 19 de enero de 2019)