Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES0000544 Son Real

 • Tipus
  A
 • Regió
  Mallorca
 • Àrea
  908.87
 • Latitud
  39.7417
 • Longitud
  3.1906
 • Altitud mínima
 • Altitud màxima
 • Altitud mitja
 • Dates
 • Cumplimentació
  2019-04
 • Actualització
  2019-10
 • Proposta LIC
 • Designació LIC
 • Classificació ZEPA
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
 • Documentació
 • Característiques
  Son Real abarca una franja litoral de aproximadamente 4 km en la zona central de la Bahía de Alcúdia. Se trata de una marina litoral baja, sin elevaciones destacables y con un sistema litoral estabilizado. La ZEPA engloba gran diversidad de hábitats que incluyen costa rocosa y arenosa y la desembocadura de 2 torrentes. Su extensión es de aproximadamente 908,60Ha.
  Son importantes las comunidades vegetales asociadas a suelos pobres y arenosos. Una gran parte de la superficie de la ZEPA está vegetada con garriga de matorral bajo (matorrales y tomillares) y otra gran parte es pinar laxo
  También incluye un porcentaje de campos de cultivo de secano, tanto herbáceos (cereal) como arbóreos (higueral).
  Los hábitats incluidos según la cartografía oficial son:
  Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici (5330)
  Ruppion maritimae (1150)
  Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (621121 Atlas hábitats)
  Scirpetum compacti (621053 Atlas hábitats)
  Suaedetum spicatae (2120)
  Oleo-Ceratonion (com. de Ampoledesmos mauritanica) (9320/5330)
  Clematido balearicae-Juniperetum turbinatae(2250)

  Medicagini marinae-Ammophiletum australis (2120)
  Salsolo kali-Cakiletum marítima (1210)

  Otros hábitats que han sido citados en la zona son:
  Loto cretici-Crucianelletum maritimae; Launaeetum cervicornis; presencia testimonial de Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae; en los torrentes: Salicornion dolichostachyae, Salicornietum emerici, Artemisio gallicae-Limonietum virgati, Typho angustifoliae-Phragmitetum australis.
 • Qualitat
  Presenta una elevada diversidad ambiental: litoral, dunas, garrigas, pinares, encinar, cultivos) que conlleva sociada una elevada diversidad avifaunística.
  Esta zona húmeda es utilizada regularmente como lugar de pesca por diversos ejemplares de águila pescadora Pandion haliaetus. El Plan de Conservación del Águila pescadora, aprobado por la Resolución del conseller de Medio Ambiente de 30 de julio de 2007 (BOIB núm. 120 del 07/08/2007), tiene entre sus objetivos evitar la destrucción del hábitat de reproducción y alimentación de la especie.
  Lugar de reproducción segura y hábitat adecuado para la especie endémica Curruca balear Sylvia balearica y para la curruca rabilarga Sylvia undata (ambas en el Anexo I directiva). La curruca rabilarga tiene una distribución muy limitada en Mallorca (Santa Margalida y Capdepera), y en Son Real se localiza una de las poblaciones más importantes con un mínimo de 20 parejas.
  Se trata de una zona que frecuenta para alimentarse el halcón de Eleonor Falco eleonorae (reproductor en otras localidades de Mallorca). Zonas de alimentación de otras rapaces migrantes como el milano real, milano negro Milvus migrans, aguilucho cenizo C. pygargus, aguilucho pálido C. cyaneus y aguilucho lagunero C. aeruginosus.
  Presenta unas poblaciones considerables de parejas de aves comprendidas en el Anexo I de la directiva, como la cogujada montesina Galerida theklae que se reproduce en toda la extensión de la ZEPA; la bisbita campestre Anthus campestris y chotacabras europeo Caprimulgus europaeus.
  La zona próxima a la costa rocosa baja y islotes anexos son un buen lugar para la alimentación y descanso para el cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis desmarestii y par la gaviota de Audouin Ichthyaetus audouinii (que ha hecho

  intentos de nidificar), ambos incluidos en el anexo I de la directiva. También es un lugar de gran preferencia para la invernada y paso migratorio de limícolas como el chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus (Anexo I Directiva), el correlimos tridáctilo Calidris alba, vuelvepiedras Arenaria interpres y el zarapito trinador Numenius phaeopus, así como de cormorán grande Phalacrocorax carbo. El chorlitejo patinegro ha llegado a invernar en grupos de hasta 150 ejemplares, lo que hace a la zona ser una zona muy importante para la especie.
  En el año 2010 el GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) presentó una propuesta de nuevas ZEPA y esta estaba incluida en la misma: “Caracterizació de tres àrees importants per les aus de Mallorca: Maristany, Son Real i el Pla de l’Enzell”.
  Zona muy importante para aves esteparias algunas de ellas incluidas en el Anexo I de la directiva Aves como el alcaraván Burhinus oedicnemus, la cogujada montesina Galerida theklae. En la zona se han registrado hasta 123 especies de aves de las cuales 47 son reproductoras.
  En el interior de la ZEPA hay diversas antiguas canteras de arena que en tiempo no muy lejano han sido puntos de nidifcación del abejaruco Merops apiaster.
  En estos terrenos se dan las condiciones ideales para la tortuga de tierra mediterránea Testudo hermanni, que presenta unos niveles poblacionales bastante elevados. También aparece como reproductor el sapo balear Bufo balearica. Es interesante desde el punto de vista de la presencia de algunas especies de coleópteros y caracoles endémicos.
 • Vulnerabilitat
  Las amenazas potenciales son las molestias directas sobre especies para las cuales se ha declarado el espacio (gaviota de audouin, chorlito patinegro y águila pescadora). Molestias directas en zonas de descanso o nidificación, principalmente por la presencia de embarcaciones y su tránsito, o de personas y mascotas. La cobertura de vegetación forestal de pinares y garriga baja o maquia está amenazada por los incendios forestales que pueden ser fortuitos o intencionados (también los hay de origen natural). La sobrefrecuentación de los hábitats por parte de excursionistas puede crear molestias si se salen de los caminos establecidos, cosa poco frecuente. Posible aprovechamientos forestales no autorizados pueden alterar parte del hábitat. El nivel de amenaza no es elevado, pues gran parte de la ZEPA incluye una finca pública, pero en la parte privada puede haber superficie forestal de pinar o garriga que se gestione incorrectamente en la gestión cinegética.
 • Designació
  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019 por el que se aprueban la declaración y la ampliación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB núm. 9 de 19 de enero de 2019)