Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

ES0000540 Costa Nord-Oest de Mallorca

 • Tipus
  A
 • Regió
  Mallorca
 • Àrea
  560.66
 • Latitud
  2.4508
 • Longitud
  39.6462
 • Altitud mínima
 • Altitud màxima
 • Altitud mitja
 • Dates
 • Cumplimentació
  2019-04
 • Actualització
  2019-10
 • Proposta LIC
 • Designació LIC
 • Classificació ZEPA
 • Proposta ZEC
 • Règim de propietat
 • Documentació
 • Característiques
  La ZEPA queda comprendida en el espacio que va desde la carretera de Andratx a Banyalbufar hasta el mar. En su extremo más al suroeste queda delimitada por el topónimo conocido como Es pont de Barracar, i en su estremo noreste por Can Pruaga. Su extensión es de aproximadamente 560,38 Ha.
  Se trata de laderas de la vertiente noroeste del sector central de la Serra de Tramuntana, desde la cota 300m al mar, con cobertura vegetal forestal, incluyendo zacatales de carcera Ampelodesmos mauritanica y pinares mediterráneos de pino blanco Pinus halepensis. Los hábitats incluidos según la cartografía oficial son:
  Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae (5330/9320/9540)
  Hypochoerido-Brachypodietum retusi (6220)
  Oleo-Ceratonion (com. de Ampoledesmos mauritanica) (9320/5330)

  Frente a la costa de esta ZEPA aparece el hàbitat Posidonietum oceanicae (1120)
 • Qualitat
  Nidificación de águila pescadora Pandion haliaetus: En la zona delimitada hay un nido de águila pescadora en uso actualmente, y 2 nidos más ocupados en años recientes, aunque no en las últimas temporadas, por tanto se trata de un área potencial de reproducción y alimentación para la especie;
  El cormorán moñudo mediterráneo Phalacrocorax aristotelis desmarestii tiene una presencia continuada en la costa y se ha constatado la reproducción en diversos puntos en la ZEPA propuesta;
  Lugar de reproducción segura y hábitat adecuado para la especie endémica Curruca balear Sylvia balearica (Anexo I directiva). Los hábitats presentes en la grafía propuesta son lugares idóneos para la reproducción de pequeños paseriformes como el piquituerto Loxia curvirostra subsp. balearica, el torcecuello Jynx torquilla y el herrerillo Parus caeruleus.
 • Vulnerabilitat
  Las amenazas potenciales son las molestias directas sobre especies para las cuales se ha declarado el espacio (cormorán moñudo y águila pescadora). Molestias directas en zonas de descanso o nidificación, principalmente por la presencia de embarcaciones y su tránsito. En alguna especie como el águila pescadora, la presencia de excursionistas en zonas próximas a nidos puede llevar al fracaso de puestas o incubación.La cobertura de vegetación forestal de pinares y zacatales está amenazada por los incendios forestales que pueden ser fortuitos o intencionados (también los hay de origen natural). Una presión sobre los sistemas forestales es el sobrepastoreo o la deforestación provocada por la cabra doméstica asilvestrada. La sobrefrecuentación de la montaña por parte de excursionistas puede comprometer el asentamiento de algún nuevo territorio de águila de Bonelli, o crear molestias en caso de que se establezca.
 • Designació
  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019 por el que se aprueban la declaración y la ampliación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB núm. 9 de 19 de enero de 2019)