Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

Participación

Finalizado el proceso de participación de la segunda fase de los borradores de los Planes de gestión Natura 2000 y analizadas todas las aportaciones tanto directamente de los talleres de participación como a través de los medios electrónicos, se han elaborado dos informes en los que se recogen la valoración de todas las participaciones y la respuesta técnica sobre si se han incorporados en los documentos de los planes o de lo contrario la explicación de la no incorporación.

Próximamente inciará el periodo de información pública donde los interesados podrán hacer las alegaciones que consideren pertinentes sobre los nuevos borradores de los planes de gestión Natura 2000 siguientes: Costa sud de Mallorca, ZEPA de Mallorca, Barranc i puigs de Mallorca, Costa de Llevant de Mallorca, Badies del Nord de Mallorca, Costa est de Menorca, Costa sud de Menorca, Costa Nord de Menorca, ZEPA interiors de Menorca, l’illa de l’Aire, Nord d’Eivissa, Illots del Llevant d’Eivissa, Serra Grossa, Formentera

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TALLERES DE LOS PLANES DE GESTIÓN NATURA 2000 (2ª FASE)

* Documento resultante de los talleres correspondientes a:
MALLORCA (ESPACIOS TERRESTRES Y MARITIMO-TERRESTRES) – 17 de Noviembre de 2014
FORMENTERA – 24 de Noviembre de 2014
EIVISSA – 25 de Noviembre de 2014

INFORME PARTICIPACIÓN PÚBLICA NATURA 2000 (Ma/For/Eiv)
Anexo_Participación

* Documento resultante de los talleres correspondientes a:
MALLORCA (ZONAS MARINAS) – 26 de Noviembre de 2014
MENORCA – 27 de Noviembre de 2014

INFORME PARTICIPACIÓN PÚBLICA NATURA 2000 (MaMa/Me)
Anexo: Aportaciones_On-line
Anexo: Aportaciones talleres

 

Para cualquier cuestión contacte con nosotros:
Teléfono 900 151 617 (Punt d’Informació Ambiental)