Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

7210* Torberes calcàries del Cladium mariscus i amb espècies del Caricion davallianae

Codi CORINE Biotopes
53.3 – Fen-sedge beds (Cladietum marisci i.a)
Codi EUNIS
D5.2

Regions biogeogràfiques de presència
Continental, Alpina, Mediterrània

Descripció general
Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae

Descripció

Comunitats emergents dominades per helòfits (plantes anfibies) que creixen a les ribes de torrents i llacunes i zones pantanoses quasi permanentement inundades.
Sovint es comporten com a etapa de successió de prats humits en contacte amb la vegetació del Phragmition.

Condicionaments ecològics

Formacions azonals dominades per Cladium mariscus (mansega-cesquera), amb distribució predominant en l’actual Regió bioclimàtica temperada però també present als territoris amb
bioclima Mediterrani.
L’existència de capes d’aigua calcària poc profunda i una mica corrent és un dels factors que més condicionen la presència d’aquest tipus de vegetació. En concions òptimes no és rar que formin capes de tuf calcàri per acumulació de matèria orgànica entre el sistema radicular.

Combinació específico-fisionòmica de referència

L’entitat dominant ès Cladium mariscus que tendeix a originar cenosi molt pobres en espècies, sovint monoespecífiques. A les Balears hi solen estar presents Carex hispidaSonchus maritimus i Juncus maritimus. A llocs alterats, no és rar que s’hi adjuntin un heterogeni complex d’espècies de la Phragmito-Magnocaricetea (Iris pseudacorus, Phragmites australis, Typha domingensis, Scirpus tabernaemontani, etc.)
Entre les entitats d’interés conservacionista cal considerar Kostelezkia pentacarpos i Althaea officinalis.

Referències sintaxonòmiques

Tots els tipus de vegetació amb dominància de Cladium mariscus s’inclou dins de la classe Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika e Novak 1941.
A les Balears, amb bioclima mediterràni prevaleixen les comunitats amb un aspecte subhalòfil, presents a les llacunes retrodunals o en ambients palustres de les boques de torrents capdalosos.

Associacions reconegudes

Typho domingensis-Phragmitetum maximi
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis
Typho-Schoenoplectetum glauci
Bolboschoenetum maritimae
Helosciadietum nodiflori
Apietum bermejoi
Cladio marisci-Caricetum hispidae
Irido pseudacori-Polygonetum serrulati

Seguint un criteri extricte, excepte la primera (Cladio marisci-Caricetum hispidae) i fins i tot la segona (Irido pseudacori-Polygonetum serrulati) es poden considerar propis d’aquest hàbitat, les altres associacions no es varen recollir en el llistat de la Directiva. Malgrat això, actualment, de vegades se n’han inclós qualcunes (pe. Regió de Murcia).

Dinàmica i contactes

Contacte amb diverses tipologies d’altres tipus de vegetació helofítica (principalment del Phragmition).

Estructura i espècies habituals (del Cladio marisci-Caricetum hispidae

Herbassar d’estructura laxa (els potents rizomes de les espècies característiques de la comunitat no arriben a formar grans macolles) i de talla elevada (fins a 1,5 m) dominat per mansega (Cladium mariscus) de vegades esquitxat de macolles de Carex hispida, en el qual destaca el color verd blavós (glauc) de la primera i en l’època de floració (estiu) les inflorescències marrons.

Variabilitat:

En general sol ser més comú les formes amb Carex hispida, però localment la mansega (Cladium mariscus) pot arribar a ser dominant.

Estat de conservació i tendències evolutives:

L’associació es presenta amb freqüència formant bandes o masses associades als canyissars (Typho-Schoenoplectetum), als quals pot substituir en zones en les que disminueix la durada i intensitat de les inundacions. Per la posició que ocupa aquesta associació es veu molt amenaçada per les tasques de neteja i canalització.

Funcions ambientals:

Algunes de les espècies integrants presenten fulles de vores tallants, la qual cosa dificulta el pas entre la comunitat. Per la seva capacitat per colonitzar i fixar el sòl de marges de rierols i corrents d’aigua amb escassa velocitat i el seu ràpid creixement, les espècies principals d’aquesta comunitat s’han utilitzat en assaigs de regeneració de la vegetació en zones deteriorades; els resultats d’aquests assaigs són d’interès en la restauració de la vegetació d’aiguamolls.

Indicadors de l’estat de conservació:

La cobertura, vigor i estat sanitari de Cladium és possiblement la dada de major interès en l’estimació de l’estat de conservació de la comunitat.