Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

9580* Boscos mediterrànis de Taxus baccata (*)

Diagnosis

L’hàbitat es caracteritza per la presència de taques dominades per teixos o d’individus més o menys agrupats al sotabosc d’altres espècies forestals.

Estructura i espècies habituals:

El teix poques vegades forma boscos de caràcter monoespecífic i certa extensió, donant lloc, com a màxim, a petits bosquets de mida inferior a una hectàrea. Pel que fa al seu seguici, no presenta espècies característiques.

Condicionaments ecològics:

Aquesta espècie mostra una marcada preferència pels climes plujosos. A Mallorca les àrees que ocupa són relativament poc humides, per això es troba en les exposicions més favorables, en altituds mitjanes elevades o en enclavaments amb criptoprecipitacions.
Suporta bé les condicions de baixa il · luminació, encara que les plàntules semblen exigir ambients una mica més il · luminats. És capaç de viure en un gran nombre de substrats, sent comú trobar-ho en zones de penyals, si bé probablement aquesta tendència sigui la resposta a una excessiva pressió dels herbívors o/i a la dels incendis.

Distribució:

Serra de Tramuntana (Mallorca)

Estat de conservació y tendències evolutives principals:

Els teixos poden aparèixer dins de formacions boscoses més o menys obertes o bé en talussos rocosos i peus de cantil. La seva bona capacitat de dispersió li permet colonitzar espais oberts. Les plàntules són molt sensibles al esporgada pel que poden plantejar problemes de regeneració en situacions de pasturatge.
L’extensa àrea de distribució ocupada pel teix, que abasta des dels Urals fins al Nord d’Àfrica, pot induir erròniament a pensar que es tracta d’una espècie abundant. Res més lluny de la realitat, ja que el teix és un arbre que pot considerar-se com estrany i que a més presenta greus problemes de conservació en tot el seu àmbit geogràfic, amb poblacions petites i en moltes ocasions en declivi. És molt probable que en el passat el teix fos més comú, tal com indica la seva presència a topònims locals en àrees on està absent en l’actualitat.
La gran capacitat de persistència és una de les raons perquè l’espècie hagi perviscut fins als nostres dies, tot i que en tots els llocs el nombre d’individus joves és molt baix.

Funcions ambientals:

El teix és una espècie dioica amb una ràtio òptima mascles-femelles que ha de ser d’1 a 1, tot i que en poblacions reduïdes aquesta relació pot alterar-se. La pol·linització és anemòfila pel que és possible que el nombre i la densitat d’individus per mantenir una població viable hagi de ser elevat. La dispersió es realitza mitjançant endozoocoria, de manera que probablement l’espècie té una eficaç dispersió. Es tracta d’una espècie de creixement lent i de gran longevitat, no sent rars els individus que superen els 500 anys.
Al marge del seu interès ecològic, el teix té una enorme importància botànica. Es tracta de l’únic representant europeu de les taxàcies, grup de gimnospermes molt antic i del qual queden únicament 20 espècies al món, totes elles de notable raresa.
El teix és una espècie emblemàtica en el context cultural europeu, ja que va ser un arbre sagrat per a diferents pobles com els celtes. D’altra banda, durant l’Edat Mitjana va tenir un important paper militar ja que la seva fusta va ser molt important per construir arcs, donada la seva gran elasticitat i duresa.

Indicadors de l’estat de conservació:

La pastura especialment per part de les cabres és molt nociva pels teixos. Hi ha la creença generalitzada que el teix, en resultar extremadament tòxic per als humans, ho és també per a tots els animals; però el teix és una espècie comestible per a moltes espècies, especialment rumiants, que no pateixen intoxicacions per taxina, l’alcaloide del teix.
La mida dels teixos, la diversitat de edats, la capcitat reproductiva (inclosa la proporció mascles-femelles) i la vitalitat i estat sanitari dels integrants semblen paràmetres importants per mesurar l’estat de conservació de les poblacions.