Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

9340 Alzinars Quercus ilex i Quercus rotundifolia

Descripció

Boscos d’esclerofil·les -alzinars (Quercus ilex spp)., purs o mixtes amb altres perennifolis com alzines híbrides (Quercus x ambigua), pins (Pinus halepensis), llentrisques (Pistacia lentiscus), ginebrons (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), etc.
Són comunidades termo-meso(supra)mediterrànies, sec-subhumides (humides), de distribució mediterrania que de forma molts ocasional poden aparèixer en el pis termomediterrani amb ombrotip semiàrid en condicions de compensació edàfica.

Condicionaments ecològics

Els factors que condicionen aquests tipus de bosc són bàsicament els relacionats amb el bioclima, activitat humana i un adient desenvolupament dels sòls.

Espècies representatives

Arbutus unedo, Asplenium onopteris, Clematis cirrhosa, Smilax aspera, Rubia peregrina subsp. longifolia, Lonicera implexa, Quercus ilex ssp. ballota (=Q. rotundifolia), Q. ilex ssp.
ilex, Quercus suber, Ruscus aculeatus, Viburnum tinus

Associacions reconegudes

Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis
Clematidi cirrhosae-Quercetum rotundifoliae

9340-1 Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis. Alzinar mèsic.

Estructura i espècies habituals: Boscos d’alzines (Quercus ilex subsp. ilex) mès o manco densos, generalment amb alguns pins (Pinus halepensis), amb un escàs grup de lianes (Rubia peregrina subsp. longifolia, Smilax aspera…), arbusts (Viburnum tinus, Phillyrea latifolia) i un poc relevant estrat herbàci (Cephalanthera xxx, Carex, Cyclamen)…..

Variabilitat: La influència de l’home i l’erosió del subtrat són els factores que esdevenen mès determinants de la riquesa i variabilitat d’aquests alzinars. Les antigues activitats de tala, pastura de porcs i els processos càrsticos produeixen la progressiva pèrdua dels estrats de lianes i inferior lo que fa que a diverses zones nomès perduri en forma d’un estrat arbori d’alzines, generalment de mida reduida.

Condicionaments ecològics: Territoris mesomediterrànis subhumits, sobre sòls profunds calcaris malgrat que, degut al balanç hídric, més o manco rentats.

Distribució: No és abundant, ja que la seva presència es limita a zones de muntanya de Mallorca y a Menorca.

Estat de conservació y tendències evolutives principals: Per degradació són substituides per timonedes pulvinifomes de l’Hypericion balearici, per combinacions d’aquestes i formacions baixes de l’Oleo-Ceratonion, o per pastures del Hypocherido-Brachypodietum retusi. L’acció dels incendis determina la proliferació de masses de càrritx (Ampelodesmos mauritanica).

Funcions ambientals: Els alzinars són un refugi d’interés per la fauna, a més produir fruits i llavors que ajuden a la seva alimentació.

Indicadors de l’estat de conservació: Com en altres hàbitats similars, l’extensió de les masses, el percentatge de la cobertura per part de les alzines, l’estructura del bosc més o manco desenvolupada dels estrats, a més del vigor i estat sanitari de les alzines.

9340-2 Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae. Alzinar xèric.

Estructura i espècies habituals: Bosc d’alzines dolces (Quercus ilex ssp. ballota), alzines híbrides (Quercus x ambigua) i fins i tot qualcuna alzines (Quercus ilex subsp. ilex) i pins blancs (Pinus halepensis), amb lianes (Lonicera implexa, Rubia peregrina ssp. longifolia, Clematis cirrhosa) i un sotabosc de nanofanerofits esclerofil·les (Arbutus unedo, Chamaerops humilis, Cneorum triccocon, Olea europaea, Osyris alba, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Ruscus aculeatus, Daphne gnidium…,), i pastures de Brachypodium retusum.,

Variabilitat: A llocs amb sòls argilosos vermells, el pot acompanyar un matollar amb Cistus monspeliensis, encara que el més freqüent és que dugui un dens estrat d’altres arbusts o pastures de Brachypodium ramosum (=retusum).

Condicionaments ecològics: Zones termomediterrànies seques o subhumides sobre substrats rics en bases i sòls relativament profunds.

Distribució: A Mallorca és l’alzinar més extés (general per baix dels 600 m). A les zones de Mallorca amb bioclima termomediterràni i ombroclima sec, ocupa sòls profunds, i sovint exposicions ombrívoles. Es desenvolupa sobre qualsevol tipus de roca mare (incloent calices, dolomias, argilas del Keuper, etc.), encara que tendeix a refusar les costres calcàries del Pliocè que sovint només permeten situacions edafoxeròfiles. A Eivissa es presenta de forma molt fragmentària i sovint a llocs amb humitat freàtica compensada.

Estat de conservació: Molt variat, en gran mesura depén del tipus i intensitat d’explotació a que ha estat sotmés (carbó, tala, etc.)
Per destrucció s’instal.len primer matollar esclerofil·les, pinars, seguits d’estepars i pastures de fenàs reül (Brachypodium ramosum).