Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

7220* Fonts petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

7220_DegotisCostaN

Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)

Codi CORINE Biotopes
54.12 – Hard water spring
Codi EUNIS
C2.1 – Sorgents, fonts i geiser

Regions biogeogràfiques de presència
Continental, Alpina, Mediterrània

Descripció general
Hard water springs with active formation of travertine or tufa. These formations are found in such diverse environments as forests or open countryside. They are generally small (point or linear formations) and dominated by bryophytes (Cratoneurion commutati).

Estructura

Comunitats de briòfits (molses i hepàtiques) i plantes vasculars, que colonitzen parets, fonts, surgències i traspuaments que viuen banyades per aigues riques en carbonatos, els quals precipiten sobre las arrels, fulles i restes vegetals de forma que originen travertins i tuf calcàris.

Condicionaments ecològics

La presència de surgències, degotissos, fonts sense alteracions significatives provocades por l’activitat humana, és el principal factor abiòtic que condiciona la presència i desenvolupament de les comunitats. En posició vertical (cascades) predomina la mineralització i l’acumulació de carbonats, mentre que en posiciones manco inclinades i fins i tot horizontals (microturberes), a més, s’acumula materia orgànica, formant un substrat moll i permanentement banyat.

Espècies diagnòstiques

Adiantum capillus-veneris, Anagallis tenella, Palustriella commutata (sin.: Cratoneuron commutatum), Didymodon tophaceus, Eucladium verticillatum, Pellia endiviifolia, Samolus valerandi, Trachelium caeruleum subsp. caeruleum.

Referències sintaxonòmiques

Comunitat d’Anagallis tenella (Cratoneurion commutati)
Prob. Cratoneuretum filicinocommutati Aichinger 1933
Adiantetum capilli-veneris * O. Bolòs 1957

Dinàmica i contactes

Les comunitats del Cratoneurion commutati es consideren llargament resistents a les variacions hídriques estacionals. En presència d’aports hídrics majors les comunitats solen ser substituides per altres de caràcter més hidròfil, pe. de la classe Adiantetea. Emperò aquesta situació actualment és excepcional i fins i tot inexistent a les Balears. Ben al contrari, l’explotació extrema del recursos hídrics per l’ús humà determina una situació que provoca la pràctica destrucció dels hàbitats més significatius, quedan els més extrems i sota formes fragmentàries.

Distribució:
Zones meso i termomediterrànies, poc frequent

7220-1 Comunitat d’Anagallis tenella *

Estructura i espècies habituals:

Comunitat formada per un estrat muscinal de fins a 5 cm de gruix, dominat per Cratoneuron filicinum, sobre el qual es desenvolupa amb profusió el petit hemicriptòfit Anagallis tenella, veritable característica de la comunitat. A més són freqüents en la comunitat alguns altres briòfits, especialment l’hepàtica Pellia endiviifolia, i les angiospermes Samolus valerandi i Scirpus cernuus.

Variabilitat: Poc coneguda, les manifestacions de la comunitat són molt homogènies pel predomini d’Anagallis tenella, però amb tota seguretat l’estrat de molses i hepàtiques sobre el qual es disposa aquesta angiosperma varia en funció de petits canvis en les condicions ecològiques, per la qual que en el futur s’haurien d’abordar estudis detallats sobre això.

Condicionants ecològics: La comunitat es desenvolupa en biòtops que es troben permanentment embassats quan s’instal·la a zones planes (amb aspecte similar a una torbera), o que estan banyats per les aigües corrents (sobre pedres de l’interior de rierols o en els petits talussos de les ribes constantment esquitxades per l’aigua), de manera que les masses de molsa actuen a manera d’esponja, acumulant gran quantitat d’aigua, de manera que al caminar sobre aquestes representacions de la comunitat es van formant tolls en les petjades deixades pels peus .

Distribució:

Zones meso i termomediterrànies, molt rara

Estat de conservació i tendències:

La raresa de fonts amb aigües lliures i traspuaments fa desaparèixer els microhàbitats que aquesta comunitat pionera pot colonitzar, que han d’estar constantment humits.

Funcions ambientals: La vegetació de fonts i capçaleres de rierols és molt escassa i és previsible que en aquests ambients tan particulars pugui encara trobar-se alguna espècie adaptada a aquests mitjans que encara no ha estat detectada. Són mitjans molt fràgils, ja que el canvi en les característiques fisicoquímiques de les aigües o un lleuger descens en els nivells freàtics pot acabar amb aquest hàbitat.

Indicadors de l’estat de conservació: De moment només disposem de l’espècie amb flors directriu de la comunitat (Anagallis tenella) com a element de referència, si bé en el futur, quan es disposi de dades detallades sobre l’estrat de molses i hepàtiques de la comunitat , possiblement pugui utilitzar-se aquest tipus de plantes criptògames que són sensibles a variacions més subtils de les condicions ecològiques i dinàmiques de la comunitat.

7220-2 Eucladio-Adiantetum capilli-veneris *

Estructura i espècies habituals a la comunitat: Comunitat mixta dominada per la falzia (Adiantum capillus-veneris) i per masses encoixinades de molses camefítics, entre els quals destaca per la seva abundància Eucladium verticillatum. També és ocasional la presència de la campanulácea Trachelium caeruleum,de floració espectacular.

Variabilitat: S’observen zones en les que el domini del falzia és gairebé absoluta entre les plantes vasculars, mentre que en altres (molt rares -Valldemossa), generalment alguna cosa més seques, és Trachelium caeruleum l’espècie de major cobertura. No es descarten altres variacions quant a l’estrat de molses, però es manca d’informació fiable al respecte.

Condicionants ecològics: Zones termo i mesomediterrànies. L’associació es desenvolupa sobre parets, murs, penya-segats, torrenteres, vores de sèquies i altres mitjans per on traspuen permanentment o durant la major part de l’any aigües carregades de carbonats, els quals precipiten lentament formant toba calcària. La comunitat sol ocupar posicions ombrívoles, encara que si la humitat és suficient pot també aparèixer en zones assolellades.

Distribució: Molt estesa, encara que sempre de manera puntual, a causa de la reduïda extensió de l’hàbitat apropiat per a la seva existència.

Estat de conservació i tendències evolutives: Es relaciona amb altres associacions higròfiles, com Inulo-Schoenetum nigricantis, pròpies de sòls una mica més profunds i amb majors aportacions d’aigua que els ocupats per aquesta associació. Amb el temps, el propi desenvolupament de la toba pot fer-la evolucionar cap a aquestes altres comunitats vegetals, o per contra, si l’aportació d’aigua s’interromp o es cega, llavors es pot veure substituïda per altres comunitats rupícoles no higròfiles.

Funcions ambientals: La falzia i Trachelium caeruleum són plantes d’interès ornamental per a zones interiors, però resulten difícils de mantenir per la necessitat d’una elevada humitat ambiental. El falzia té múltiples usos populars, entre els quals destaca la infusió per refredats, tos, ronquera, dolors intestinals i oligúria; també s’ha fet servir per ajudar les eugues a parir i com a abortiva. Les roques que es formen per la precipitació de carbonats en aquests ambients guarden empremtes de fulles i tiges, pel que es tracta de mitjans apropiats per a la
recerca de fòssils vegetals.

Indicadors de l’estat de conservació: Atès que no es disposa de dades fidedignes sobre el paper de les molses en aquest hàbitat, cal centrar-se en la valoració de la cobertura per part de les espècies dominants en les dues variants més destacades, tant pel que fa referència a la seva cobertura, vitalitat i estat sanitari.