Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

Les màquies d’escleròfils sempreverds mediterranis amb Juniperus spp. són un hàbitat d’arbustos perennes o arbres petits amb poques necessitats vitals que, gràcies a les seves característiques morfo-fisiològiques, colonitzen ambients hostils com ara les costes rocoses i sòls secs, incoherents. Les savines i els ginebrons, amb el seu profund i ben desenvolupat sistema d’arrels són espècies importants per a la retenció del sòl i la consolidació, la prevenció de l’erosió del sòl causada per la pluja i el vent.
L’hàbitat és refugi de diversos tipus d’animals a causa de la protecció contra els depredadors i condicions càlides abrigades que ofereix la vegetació sempre verda, així com la producció
de recursos alimentaris.
Aquestes formacions poden interpretades com a etapa madura en equilibri amb les condicions edàfiques o climàtiques (vent) particularment limitants,que no permeten l’evolució vers les formacions forestals climàciques (matollars primaris edafoxeròfils), o bé com a formacions climàciques a territoris de bioclima termomediterranis de tendència semiàrida. L’hàbitat és típic de substrats calcaris.

Classificació fitosociològica i variabilitat

Totes pertanyen a l’aliança Oleo-Ceratonion Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975, inclosa dins l’ordre Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975,
classe Quercetea ilicis Br.-Bl. (1936) 1947.
Associacions: Cneoro triccoci-Pistacietum lentisci (Pitiuses),Cneoro triccoci-Ceratonietum siliquae subass. juniperetosum turbinatae (Mallorca), Rhamno ludovici-salvatoris-Juniperetum turbinatae (Cabrera), Prasio majus-Oleetum sylvestris subass. juniperetosum turbinatae i Aro picti-Phillyretum rodriguezii (Menorca. La segona fragmentària a Mallorca).

Espècies diagnòstiques

Juniperus oxycedrus, J. phoenicea subsp. turbinata.

Estat i recomenacions a la gestió

Els savinars no dunars de les Pitiüses són propis de territoris amb bioclima termomediterràni sec o semiàrid i actualment constitueixen l’estadi madur de la sèrie pitiusa de la savina que prospera sobre substrats carbonatats.
Per altra banda, les comunitats del Cneoro triccoci-Ceratonietum siliquae subass. juniperetosum turbinatae (Mallorca) i Prasio majus-Oleetum sylvestris subass. juniperetosum turbinatae (Menorca) que generalment creixen a territoris amb ombroclimes menys secs es presenten com a formes de series edafoxeròfiles (litorals o cacuminals) que estan bloquejades pel substrat rocós, al que es poden afegir condicions derivades de una forta incidència del vent (pe. a Artrutx, Menorca). Per les parts més allunyades de la mar o de les cresteries, aquestes associacions solen entrar en contacte catenal amb 9320 “Boscos d’OleaCeratonia” (pe. ullastrars), amb 5330 Matollars termomediterrànis (pe. comunitats de lletrera arborescent), de l’alzinar (9340 “boscos de Quercus ilex i/o Quercus rotundifolia” o 8210 “Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica”. Per la part litoral ho fan amb comunitats del 5330 “Matollars termomediterranis”, 5430 Matollars espinosos de tipus frigànic endèmics de l’Euphorbio-Verbascion, 5320 “Formacions baixes d’Euphorbia pythyusa properes penyals marítims”, amb pastures del 6220 “Pastures xerofítiques mediterrànies de vivaces i anuals I fins I tot amb les 1240 “Penya-segats i costes mediterrànies colonitzades per vegetació, amb saladines (Limonium spp.) endèmiques”.

Amenaces potencials.

Els incendis, la urbanització i la pressió turística presenten les principals amenaces a l’hàbitat. La pèrdua d’hàbitat també ha causa de la tala d’àrees o d’elements desenvolupats.

Formes de gestió que es recomanen

Les activitats de gestió de matollars varien, depenent de la seva naturalesa i ubicació. En general podem distingir dos models de gestió. El primer model és adequat per matollars de cornises sortints, cornises o vessants rocosos, gairebé inaccessibles i no amenaçats per les activitats humanes, i matollars costaneres, on la principal amenaça està vinculada al turisme.
Aquí és necessari evitar accions que poden desencadenar l’erosió, com la construcció de noves carreteres o pistes, el sobrepastura i l’escalada.
L’altre model a aplicar a matollars forestals està estrictament vinculada a les activitats relacionades amb humans, la qual cosa requereix una gestió activa per a la seva conservació. Aquest és el cas per als petits llocs, en els quals és important bloquejar la colonització per arbustos que competeixen o espècies d’arbres i afavorir la renovació de plantes pe. de savina o ginebró. El manteniment de l’hàbitat resultarà en una major diversitat paisatgística i d’hàbitat.