Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

2210 Dunes fixes de litoral de Crucianellion maritimae

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

Aquest hàbitat agrupa el conjunt de tipus de vegetació, bàsicament timonedes o matollars de poca alçada, semi-obertes, uniestrates, dominades pel camèfits sovint associades a diverses herbàcies vivaces o anuals. El tapís vegetal no presenta mai un recobriment total.
Aquest hàbitat prospera en situacions de rereduna, entre la vegetació de duna movent (de borró o d’Elymus farctus) i els matollars o altres tipus de vegetació arbustiva del litoral arenós.
Es desenvolupa sobre de substrats arenós movents semi-estabilitzat, que s’escalfa notablement en superfície i esdevé molt sec a l’estiu, de granulometria variable (des de arena fina fins a petites graves), més o manco enriquit en matèria orgànica i en restes de copinyes.
A acumulacions arenoses sobre roquissars litorals (dunes antigues sobre roques o fòssils) es presenta en forma de taques aïllades enmig de vegetació halòfila (Crithmo-Limonietea).

Classificació fitosociològica i variabilitat

– Vegetació pionera vivaç de les dunes arenoses movents

Classe :Ammophiletea

+ Comunitats d’avantduna i de dunes movents o semifixades

Ordre : Ammophiletalia

= Comunitats de rereduna semi o subfixades

Aliança : Crucianellion marítimae

Associacions :
Loto cretici-Crucianelletum marítimae
Ononido crispae-Scrophularietum minoricensis
Fumano laevis-Scrophularietum ramosissimae prov.
Comunitat d’Ononis ramosissima

Variabilitat d’ordre ecològic i geogràfic :

+ variabilitat de rereduna semi-estabilitzades, en contacte amb les dunes movents (Ammophiletalia): Loto cretici-Crucianelletum marítimae

+ variabilitat menorquina de rereduna amb mobilitat limitada que parcialment és d’origen retrodunar: Ononido crispae-Scrophularietum minoricensis

+ variabilitat mallorquina de rereduna amb mobilitat limitada que parcialment és d’origen retrodunar: Fumano laevis-Scrophularietum ramosissimae prov.

+ variabilitat de Mallorca meridional i de les Pitiüses dominada per la botja de dunes (Ononis natrix subsp. ramosissima), sense Crucianella marítima.

+ variabilitat mallorquina de sòls arenosos profons de zones en contacte amb savinars o cadequers de fruit gros, amb Thymelaea velutina: Loto cretici-Crucianelletum marítimae subas. thymelaetosum velutinae.

Espècies diagnòstiques

Crucianella marítima, Fumana thymifolia, Helichrysum stoechas, Lotus cytisoides subsp. cytisoides, Scrophularia ramosissima, Teucrium dunense, Thymelaea velutina, Ammophila arenaria subsp. australis, Anthemis marítima, Ephedra fragilis, Eryngium marítimum, Euphorbia pythyusa, Glaucium flavum, Limonium virgatum, Lobularia marítima, Medicago marina, Pancratium marítimum, Teucrium murcicum, Thymelaea hirsuta.

Variabilitat i posssibles problemes d’interpretació

En general, no es pot confondre amb altres hàbitats. Només al indrets de contacte s’hi troben formes de transició amb els matollars (timonedes) dels sistemes dunars, de l’Halimionenion halimifolii (Teucrio dunensis-Helanthemetum capitis felicis, Teucrio dunensis- Thymelaeetum velutinae o Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae).

Estat i recomenacions a la gestió

D’una manera general, la preservació de la vegetació dels matollars baixos de rereduna tan sols és possible assegurant paral·lelament el manteniment en bon estat dels tipus de vegetació situats més prop de la mar, en particular la de les dunes movents, d’aquesta forma es pot evitar l’excés de pols sobre la vegetació de la duna fixada o semifixada així como la de les altres de rereduna.
Als llocs més freqüentats pel públic, el manteniment dels condicionaments relacionats amb la protecció o la restauració de la vegetació dunar s’ha d’assegurar de forma regular, amb la finalitat de afavorir una imatge acurada de l’entorn i evitar les clapes blanques i també la penetració de la gent dins de les àrees subjectes a protecció.
Aquest hàbitat mostra una gran sensibilitat al calcigament i a l’eutrofització relacionades amb la freqüentació.

•   Amenaces
•   Sensibilitat al cobriment arenós eòlic.
•   Sensibilitat al tancament de la vegetació per llenyoses de mida més elevada.
•   Sobrefreqüentació

Formes de gestió que es recomanen

•   Informar i sensibilitzar al públic és una tasca molt important (panells d’informació o d’interpretació in situ).
•   D’acord amb els condicionaments ecològics de l’hàbitat es desitjable preconitzar la no-intervenció.
•   Als llocs més freqüentats, s’ha d’organitzar el trànsit, mitjançant la protecció de les zones sensibles i la canalització dels vianants.
•   Protecció de les zones més degradades.
•   Gestió experimental i protecció dels llocs més degradats, per tal de mesurar la potencialitat d’autoregeneració de l’hàbitat.
•   Anàlisi de les relacions entre moviment d’arena, granulometria i colonització vegetal.
•   Biologia de la reproducció de les espècies més significatives.