Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

2110 Dunes mòbils embrionàries

 

Descripció de l’hàbitat ( Fisiognomia i estructura)

Aquesta unitat agrupa al conjunt d’hàbitats formats per vegetació perenne dels cordons dunars, sobre substrats arenosos, de granulometria diversa.
Vegetació herbàcia dominada per gramínies vivaces de mida mitjana, oberta, que només presenta un sol estrat, i amb un recobriment mai molt elevat.
Aquest hàbitat presenta inicialment un desenvolupament linear o en franja més o manco continua. Malgrat aquest fet, l’alteració antropozoògena de les dunes determina la seva fragmentació i el seu desenvolupament, sovint en forma de masses aïllades, en àrees més allunyades de la mar.
Aquest hàbitat es troba a estacions ubicades immediatament en contacte superior amb la vegetació anual primocolonitzadora de les acumulacions costaneres de matèria orgànica (UE: 1210), o a la platja sense vegetació.
Els substrats són arenosos, de granulometria fina o grossa, , sovint mesclats amb restes orgàniques o bocins de copinyes. Ocasionalment pot ser banyada per les ones en temps de tempesta.
La vegetació característica de l’hàbitat està adaptada i és afavorida per a l’ensorrament regular lligat a les aportacions eòliques d’arena
Les comunitats vegetals que caracteritzen aquest hàbitat són elements molt importants en la definició del paisatges dunars motiu que els proporciona un notable valor patrimonial.
Per altra banda, tenen una importància primordial en la fixació de l’arena de les dunes i per aquest motiu en la dinàmica de conservació i generació de les dunes.

Presència d’espècies protegides:

– plantes amb flors: Lliri blanc de marines (Pancratium maritimum).
– fongs:
– gasteropodes terrestres psammòfils estrictes : Cernuella explanata, Colchicella conoidea ;
– rèptils (Libre roig de la fauna amenaçada).
-Altres animals (escarabats…)

Classificació fitosociològica i variabilitat

= Vegetació pionera vivaç de les dunes arenoses movents
Classe :Ammophiletea

+ Vegetació de les avant-dunes i dunes movents i semi-fixades

Ordre : Ammophiletalia

= Vegetació vivaç de les dunes movents embrionàries

Aliança : Agropyro-Minuartion peploidis:

Associacions:
Cypero mucronati-Agropyretum juncei

Variabilitats biogeogràfiques i edàfiques:

– variabilitat lligada a les platges amb poc relleu o alterades, sobre arenes endurides i salades: comunitats amb gram de platja (Sporobolus pungens), Cypero mucronati- Agropyretum juncei subass. sporoboletosum.

Espècies diagnòstiques

Cyperus capitatus, Elymus farctus, Eryngium maritimum, Sporobolus pungens, Ammophila arenaria subsp. australis, Calystegia soldanella. Euphorbia paralias, Medicago marina. Pancratium maritimum, Polygonum maritimum.

Posssibles problemes d’interpretació

Als sectors degradats és possible la confusió amb la duna movent de borró, malgrat que la fisiognomia de conjunt és molt diferent.

Estat i recomenacions a la gestió

La seva gestió s’ha d’assentar, en la mesura possible, en la no-intervenció. Malgrat això, als sectors molt freqüentats pel turisme, concretament als voltants d’alguns balnearis, es poc fer una neteja manual de les restes més grosses. A més, s’han d’eliminar, limitar, conduir o desplaçar els vials que travessen indiscriminadament aquests hàbitats (p.e. pistes eqüestres, accessos a la mar…).Per altra banda, s’han vigilar les tasques de condicionament que tenen efectes sobre la dinàmica sedimentaria del litoral. La inestabilitat del substrat arenós, que generalment es remodela durant i desprès de les tempestes hivernals i per les aportacions d’arena i restes orgàniques, aquest hàbitat no presenta una dinàmica particular.
Als indrets amb aportacions eòliques regulars, la comunitat de gram de dunes pot evolucionar cap al borronar.
Des de una perspectiva general, el manteniment adequat de la vegetació és suficient per a la preservació d’aquest hàbitat.
S’ha de proscriure la neteja mecànica. Als sectors molt freqüentats pel turisme (p.e. voltants de balnearis) es poc fer una neteja manual de les restes més grosses. Les experiències en aquest sentit, realitzades a les Balears i a altres indrets de la Mediterrània, han demostrat la seva eficàcia a l’afavoriment de la reaparició de les dunes embrionàries a diversos sectors.

Amenaces potencials

•   Freqüentació que genera un calcigament o un excés de mobilitat de l’arena que són molt desfavorables al manteniment de l’hàbitat.
•   Gran vulnerabilitat en raó de l’artificialització i de la modificació de la dinàmica sedimentària del litoral.
•   Destrucció dels hàbitats dunars en el context de condicionaments turístics, portuaris, d’urbanització litoral…
•   Regressió intensa d’aquest hàbitat als llocs més freqüentats.

Formes de gestió que es recomanen

•   No intervenir. Als llocs més visitats, es precís organitzar la freqüència (defensa de zones sensibles i canalització dels vianants).
•   Fomentar experiments de seguiment de la dinàmica de regeneració dels indrets degradats.
•   Precisions sobre les relacions substrat, freqüentació i evolució de la vegetació.

2110_c