Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora

The Habitat Directive has the protection of the rest of the wild species and its|his|her|their habitats like purpose. Their goal is to contribute to preserving the European biodiversitat, through the establishment of an ecological net and a juridical regime of protection of the wild species. It identifies about 200 types of habitats, some 300 animal spices and almost 600 vegetal spices like of community interest, and establishes the need to protect them, for this it forces to measures being adopted to sustain them or to restore them in a favorable state of conservation. It corresponds to the member States of the EU to gauge special zones of conservation and to establish plans of formality that combine long-term conservation with the economic| and social activities, if its proper.

The Directive creates a coherent ecological net of special zones of conservation with the name|noun of Nature 2000, which also includes the zones of special protection designated in accordance with the Bird Directive. The net will be formed by zones where the type of natural habitats is related in annex I and spices of floors|plants and of animals included in the annex II of the Directive. The scientific criteria to gauge the zones that will be included in the net appear in annex III. The Directive urges designating areas of conservation, establishing functional bonds with the territorial matrix that surrounds them and sustaining the ecological coherence of the Net.

Moreover, he establishes a system of global protection of the wild species. In the annex IV of the Directive the species of animals and floors|plants of community interest that require a strict protection even out of the net Nature 2000 are related. Equal that the Bird Directive, the Habitat Directive regulates the exploitation of the spices: in annex V they represent|figure the species of community interest the capture of which in the nature and exploitation they can see themselves subdued in|on measures of formality|management. In annex VI it|he|she represents a list of the methods and means of capture and sacrifice and the ways of transport prohibited for the hunting. The value of this Directive for the conservation of the biodiversity pulls in a basic way in two aspects. On the one hand, it considers the ecosystems and the habitats of determinate spices like key elements for the maintenance of the biological diversity of the EU, and it|he|she converts them into the central object of the community policy|politics of conservation of the nature, overcoming the traditional strategy of performance about isolated species. And, for another, introduces a new concept of principal importance: the ecological values of the community territory a fundamental factor that is necessary to take into account in the planning and the instrumentation of other sectorial policies.